Определение №556 от 42674 по ч.пр. дело №2133/2133 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 556

Гр. София,31.10.2016 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито съдебно заседание на 31.10.2016 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 2133/2016 г. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е образувано по молба с правно основание чл.282 ал.2 ГПК, подадена от Д. – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД [населено място], с искане за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно осъдително решение № 1919/14.10.2016 г. по в.гр.д. № 1601/2016 г. на Софийски апелативен съд, ГО, 1 с-в, В ЧАСТТА, с която съдът, след отмяна на първоинстанционното решение на СГС, І-18 с-в по гр.д.№ 13066/2013 г., допълнително е присъдил в полза на ищеца сумите: 20 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди и 698.96 лв. – обезщетение за имуществени вреди, търпени в резултат на ПТП на 25.03.2011 г., ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на увреждането – 25.03.2011 год. до окончателното им изплащане, на основание чл.226 ал.1 КЗ /отм./ и чл.86 ЗЗД.
За да се произнесе по искането, съставът на ВКС, ТК, ІІ ТО прецени следното:
Молителят е подал допустима и редовна касационна жалба с вх.№ 15476 от 28.10.2016 г., както и е представил доказателства за внесено обезпечение в размер на спорната сума от 20 698.96 лв., чието постъпване по съответната сметка на ВКС е надлежно удостоверено от гл. специалист – счетоводител при съда на 31.10.2016 г.
С оглед горното следва да се приеме, че са налице изискванията на закона за спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение, съобразно обжалваната му пред ВКС част.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на решение № 1919/14.10.2016 г. по в.гр.д. № 1601/16 г. на Софийския апелативен съд, ГО, 1 с-в, В ЧАСТТА, с която допълнително са присъдени следните суми: 20 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди и 698.96 лв. – обезщетение за имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тях, считано от датата на увреждането – 25.03.2011 г. до окончателното изплащане, на основание чл.226 ал.1 КЗ /отм./ и чл.86 ЗЗД.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от същото да се издаде незабавно на молителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар