Определение №559 от 25.10.2011 по ч.пр. дело №554/554 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 559
София, 25.10.2011 г.
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ВАНЯ АТАНАСОВА
изслуша докладваното от съдията Ваня Атанасова ч.гр.д. № 554/2011 година.
Производството е по чл. 274, ал.2, изр.1,вр. чл. 274, ал.1, т.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. А. Г. против определение № 1396 от от 30. 09. 2011 г. по ч. гр. д. № 939/2011 г. на Пловдивския апелативен съд, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за предоставяне на правна помощ за приподписване на частна жалба по чл. 274, ал. 3 ГПК от адвокат. Поддържа се, че обжалваното определение е незаконосъобразно, тъй като при постановяването му съдът не е взел предвид тежкото финансово и имотно състояние на молителя, както и обстоятелството, че същият неколкократно е бил освобождаван от внасяне на дължими държавни такси по дела, на основание чл. 83, ал. 2 ГПК
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК и е допустима.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
С обжалваното определение е върната частната жалба, подадена от [фирма] против определение от 14. 04. 2011 г. по същото ч. гр. д. № 12846/2010 г. на СГС, ТК, VІ-7 с-в. В мотивите към разпореждането е прието, че частната жалба се връща на основание чл. 286, ал.1, т.2, вр. чл.279 ГПК, поради неизпълнение в цялост на дадените от съда указания за отстраняване на нередовностите й.
Разпореждането е законосъобразно.
Подадената от дружеството против постановеното по цитираното дело определение от 14. 04. 2011 г. частна жалба по чл. 274, ал. 3 ГПК не е съответствала на изискванията на чл. 284, ал.3, точка 1и 4 ГПК, приложими на основание чл. 278, ал. 4 ГПК, тъй като не е съдържала изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1 ГПК и не е бил приложен документ за внесена такса. При извършване проверка редовността на частната жалба въззивният съд е констатирал посочените по-горе нередовности и, с разпореждане от 5. 07. 2011 г., е предоставил възможност на жалбоподателя да ги отстрани в законоустановения едноседмичен срок от съобщението. Въпреки предоставената възможност, частният жалбоподател не е изпълнил дадените указания. Дори да се приеме, че е изпълнено указанието, касаещо представяне на доказателства за внесена държавна такса /макар документът за платената такса да е изпратен по пощата след изтичане на едноседмичния срок – препис от разпореждането е бил връчен на 18. 07. 2011 г., а документ за платена такса е изпратен по пощата на 26. 07. 2011 г.,вторник/, то не е било изпълнено указанието за представяне на изложение на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на определението на въззивната инстанция. Неотстраняването в срок на допуснатите нередовности е наложило приложение на чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК. Обжалваното разпореждане е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.
По изложените по-горе съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 29. 07. 2011 г. по ч. гр. д. № 12846/2010 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VІ-7 с-в, с което е върната частната жалба на [фирма] против определение от 14. 04. 2011 г. по ч. гр. д. № 12846/2010 г. на СГС, ТК, VІ-7 с-в.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар