Определение №559 от 42286 по ч.пр. дело №4295/4295 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 559

[населено място] 09.10. 2015г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети септември през двехиляди и петнадесета година, в състав

П.: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря …….., като разгледа докладваното от съдията Р. г.д. N.4295 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.3 ГПК.
С определение №.13039/18.06.15 по г.д.№.7352/15 на Софийски градски съд, ІV А, ВО, е потвърдено определение от 19.03.15 на СРС, 90с., по г.д.№.31459/14, с което исковата молба е върната и производството по делото е прекратено.
Постъпила е частна касационна жалба от З. К., в която се твърди, че определението е незаконосъобразно, и се иска неговата отмяна. В изложението по чл.284 ал.3 т.1 ГПК се сочи, че съдът се е произнесъл по следните въпроси, които са от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото: 1. „Един или няколко са предявените искове, когато се претендира връщането на няколко вещи в съвкупност?”; 2.”Дължи ли се такса за всяка една от вещите, чието връщане се претендира?” 3. „Кои са индивидуализиращите белези на една вещ в съвкупност и с какви доказателства се установява правото на собственост върху всяка една от тях?”.

Касационната жалба е недопустима.
Не подлежат на обжалване с частна касационна жалба определенията на въззивните съдилища, с които се потвърждават определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, когато те са постановени по дела, чиято цена е под визираната в чл.280 ал.2 ГПК и въззивните решения по които не подлежат на касационно обжалване /чл.274 ал.4 ГПК, изм. ДВ бр.100/2010, в сила от 21.12.2010 г./. Такива са решенията по граждански дела с цена на иска до 5 000 лева /чл.280 ал.2 ГПК/. В случая съдебното производство е образувано по множество обективно съединени искове за ревандикиране на движими вещи, групирани в 42точки, всеки с цена под 5000лв. /по 40лв./ – като цената на всеки отделен иск е под законоустановения минимум, посочен по-горе. Предвид изложеното определение №.13039/18.06.15 по г.д.№.7352/15 на Софийски градски съд, ІV А, ВО, е изключено от обхвата на касационния контрол и с оглед разпоредбата на чл.274 ал.4 ГПК не може да бъде обжалвано с частна касационна жалба. Подадената такава е недопустима и следва да се остави без разглеждане.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба вх.№.88472/8.07.15г. на З. К. срещу определение №.13039/18.06.15 по г.д.№.7352/15 на Софийски градски съд, ІV А, ВО.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

П.: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.