Определение №57 от по ч.пр. дело №19/19 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 57

С. 25.01.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 януари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 19/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по две частни жалби, подадени от А. Щ. Д. от [населено място].
Първата от тях с вх. № 37496/23.11.2011г. е срещу разпореждането на Варненския окръжен съд, ГО, VІІІ с-в, № 10463 от 15.11.2011г. по в.гр.д. № 206/2011г., с което е върната частната жалба, подадена от А. Щ. Д. с вх. № 36037/14.11.2011г. в частта й, в която се обжалва решение № 556/29.04.2011г., постановено по същото дело.
Втората частна жалба с вх. № 36037/14.11.2011г. е против определение № 3184 от 04.11.2011г. по гр.д. № 206/2011г. на Варненския окръжен съд, с което е отменено определението от с.з. на 06.10.2011г. за даване ход по същество и е оставена без разглеждане молбата на А. Щ. Д. за допълване на решение № 556/29.04.2011г., постановено по същото дело, като просрочена.
Частните жалби са постъпили в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определения на въззивен съд, които преграждат по-нататъшното развитие на делото, и са процесуално допустими съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК.
За да се произнесе по същество на частните жалби ВКС съобрази следното:
1. По частна жалба с вх. № 37496/23.11.2011г.:
Както бе посочено по-горе жалбата е срещу определението на Варненския окръжен съд, № 10463 от 15.11.2011г. по в.гр.д. № 206/2011г., с което е върната частната жалба, подадена от А. Щ. Д. в частта й, в която се обжалва решение № 556/29.04.2011г., постановено по същото дело. Жалбата е върната на основание чл. 280, ал. 2 ГПК, съгласно който не подлежат на касационно обжалване въззивните решения с цена на иска до 5000 лв.
Разпореждането е правилно.
Цената на предявения от А. Щ. Д. против К. Г. А. иск по чл. 86, ал. 1 ЗЗД е 3 800 лв. Частната жалбата, с характер на касационна жалба в тази част, е постъпила на 14.11.2011г. и по отношение на нея се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв.
По изложените съображения разпореждането следва да се остави в сила.
2. По частна жалба с вх. № 36037/14.11.2011г.:
Частната жалба е против определение № 3184 от 04.11.2011г. по гр.д. № 206/2011г. на Варненския окръжен съд, с което е оставена без разглеждане молбата на А. Щ. Д. за допълване на решение № 556/29.04.2011г. като просрочена.
Определението е правилно.
Съгласно чл. 193, ал. 1 ГПК /отм./ молбата за допълване на решението може да се подаде в едномесечен срок от съобщението, че решението с мотивите е изготвено. В случая решението, чието допълване се иска, не подлежи на обжалване, поради което срокът по чл. 193, ал. 1 ГПК е започнал да тече от постановяването му – 29.04.2011г. Молбата за допълване на решението е подадена на 18.07.2011г. – след законоустановения срок.
По изложените съображения определението на Варненския окръжен съд следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Варненския окръжен съд, ГО, VІІІ с-в, № 10463 от 15.11.2011г. по в.гр.д. № 206/2011г., с което е върната частната жалба, подадена от А. Щ. Д. с вх. № 36037/14.11.2011г. в частта й, в която се обжалва решение № 556/29.04.2011г. по същото дело.
ОСТАВЯ В СИЛА определението на Варненския окръжен съд, № 3184 от 04.11.2011г. по гр.д. № 206/2011г., с което е оставена без разглеждане молбата на А. Щ. Д. за допълване на решение № 556/29.04.2011г., постановено по същото дело.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар