Определение №570 от 41536 по ч.пр. дело №4585/4585 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 570

София, 19.09.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 18 септември две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева ч.гр.д. № 4585/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на Агенция „Митници” [населено място], срещу определението на Хасковския окръжен съд от 05.06.2013г. по гр.д. № 349/2013г., с което е спряно производството по делото до решаване на адм.д. № 1819/2013г. на Върховния административен съд.
Ответникът по жалбата Д. Д. А. от [населено място] в представения писмен отговор от пълномощника му адв. В. О. моли определението да се остави в сила и да му се присъдят разноските по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу въззивно определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по същество на частната жалба ВКС съобрази следното:
Хасковският окръжен съд е спрял производството по делото до решаване на адм.д. № 1819/2013г. на Върховния административен съд по съображения, че решението по делото, образувано по жалба срещу § 9, ал. 1 ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, има преюдициален характер и е от значение за решаване на настоящия спор.
Частният жалбоподател излага доводи, че решението на административния съд, с което се отменя оспорен адм. акт, няма обратно действие, а действие само занапред. То не премахва породените от акта правни последици от датата на издаването му до отмяната, поради което не би могло да окаже влияние за правилното решаване на настоящия спор.
Жалбата е основателна.
Решението по посоченото по-горе адм. дело не би имало значение за правилното решаване на настоящия спор, тъй като съгласно чл. 195, ал. 1 АПК подзаконовият административен акт се смята за отменен от деня на влизане в сила на съдебното решение. Поради липса на ретроактивно действие евентуалната отмяна на акта не е от значение за гражданското дело.
По изложените съображения определението е неправилно и следва да бъде отменено, а делото върнато на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението на Хасковския окръжен съд от 05.06.2013г. по гр.д. № 349/2013г., с което е спряно производството по делото.
ВРЪЩА делото на Хасковския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар