Определение №572 от 41019 по гр. дело №1470/1470 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 572

С. 20.04.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 10 април две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1470/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] [населено място], подадена от пълномощника адв. Т. В., срещу въззивното решение на Русенския окръжен съд, № 422 от 25.07.2011г. по в.гр.д. № 676/2011г., с което е потвърдено решението на Русенския районен съд, № 666 от 04.04.2011г. по гр.д. № 8272/2010г., с което са уважени предявените от Ф. С. О. против [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ.
Ответникът по касация Ф. С. О. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
В изложението на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване касаторът моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради липса на подробен доклад по делото и на указания към ответника относно конкретните факти, които се нуждаят от доказване. Конкретен процесуалноправен въпрос не е формулиран, но от изложението и предвид представената съдебна практика може да се изведе въпросът длъжен ли е съдът като извърши доклад по делото да укаже на страните фактите, които се нуждаят от доказване. Въпросът е поставен във връзка с твърдението, че съдът не е указал на ответника /касатор/ да представи доказателства за връчването на ищеца на трудовата характеристика, приложена по делото.
На следващо място моли да седопусне касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 КТ поради противоречиво решаване от съдилищата на материалноправния въпрос за начина на мотивиране на заповедта за уволнение, извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 ГПК, и по-конкретно може ли мотивирането да се извърши чрез довеждане до знанието на уволнения работник на обстоятелствата, от които произтича изводът на работодателя за липса на качества за ефективно изпълнение на работата. Прилага решение № 69/2001г. по гр.д. № 1092/2000г. ІІІ г.о. ВКС, с което е прието, че уволнението не е незаконно само поради липса на конкретизация коя от хипотезите на чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ е използвана, щом е установено, че преди извършването му работодателят е довел до знанието на работника точното основание за прекратяване на трудовото правоотношение.
Поставеният процесуалноправен въпрос не е от значение за решаването на делото. В. съд е приел, че уволнението, извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 ГПК, е незаконно не поради липса на доказателства за връчване на ищеца на трудовата характеристика, а поради липса на препращане към същата трудова характеристика в заповедта за уволнение относно мотивите за прекратяване на трудовото правоотношение. Приел е, че за да има правно значение тази характеристика, следва заповедта да препраща към нея. Предвид изложеното процесуалноправният въпрос, свързан със задължението на съда с доклада по делото да укаже на страните фактите, които се нуждаят от доказване, е неотносим към становището на съда относно начина на мотивиране на заповедта за уволнение.
По поставения материалноправен въпрос за начина на мотивиране на заповедта за уволнение, извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 ГПК, не се констатира твърдяното противоречие. Приложеното решение № 69/2001г. по гр.д. № 1092/2000г. ІІІ г.о. ВКС е с предмет уволнение, извършено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ и е неприложимо към настоящия случай. Съдебната практика по прилагането на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ трайно и непротиворечиво приема, че поради бланкетния си характер разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ следва да се изпълни със съдържание като се посочат конкретните обстоятелства, мотивирали работодателя да приеме, че на уволнения работник /служител/ му липсват качества за ефективно изпълнение на работата. Поради изискването за писмено прекратяване на трудовото правоотношение /чл. 335, ал. 1 КТ/, изложението на обстоятелствата, от които произтича изводът на работодателя за липса на качества за ефективно изпълнение на работата, също трябва да бъде в писмена форма и да бъде приобщено към заповедта за уволнение чрез съответното препращане и надлежното му връчване.
По изложените съображения ВКС намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение. На ответника по касация следва да се присъдят разноските за настоящото производство в размер на 450 лв.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Русенския окръжен съд, № 422 от 25.07.2011г. по в.гр.д. № 676/2011г.
ОСЪЖДА [фирма] да заплати на Ф. С. О. от [населено място] сумата 450 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар