Определение №573 от 19.10.2015 по ч.пр. дело №3653/3653 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 573

София, 19.10.2015год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на тридесети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 3653 по описа за 2015 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на К. С. К. срещу определение №173 от 18.05.2015г. по гр.д №3733/2014г на ІV г.о на Върховен касациоинен съд , с което на основание чл. 280 ал. 2 от ГПК (изм. ДВ бр.100 от21.12.2010) е оставена без разглеждане касационната жалба на настоящата жалбоподателка срещу въззивно решение, при цена под размера на чл. 280 ал.2 от ГПК от 10 000 лева по търговски дела, за всеки от исковете,първият от които за нищожност на клауза в договора за банков кредит – като неравноправна .
В частната жалба се изтъква оплакване за неправилност .Според жалбоподателката , независимо от това ,че банката е търговец , то делото е гражданско. Оспорването на клаузи като неравноправни съгласно Закона за защита на потребителите изключва търговския характер на спора . Позовава се на случаи , в които ВКС е разглеждал касационни жалби по оценяем иск със същия предмет ,без да се позовава на недопустимост .
В отговор ответникът Р. (България) ЕАД оспорва съображенията на жалбоподателката .
Частната жалба е неоснователна .
Обжалваното определение е законосъобразно. При иск за нищожност на клауза като нарушаваща договорното равноправие в частта за определянето на лихвите по договор за банков кредит ,който иск е почерпан от основанията на чл.143,т.3,т.10,т.12 , във вр. чл. 146 от Закона за защита на потребителите и Директива 93/13 ЕИО, оспорва се в една част действителността на абсолютна търговска сделка(чл. 1 т.7, чл.286 във вр. чл. 287 ТЗ ,чл. 365 т.1 ГПК ) и при касационно обжалване на въззивни решения Върховен касационен съд прилага ограничението по чл. 280 ал.2, предл. второ ГПК относно цената на исковете по търговски дела , в който смисъл е и установената практика на ВКС. В случая постановеното от въззивния съд решение е извън критерия за допустимост на касационо обжалване по чл. 280 ал.2 от ГПК ( изм. ДВ бр.100 от21.12.2010) с оглед цената на този иск включително , както същата е била посочена от ищеца съгласно чл.70 ал.1 ГПК ,без е повдиган служебно въпрос относно същата и да е прилаган чл. 70 ал.3 ГПК. Ето защо приложение от жалбоподателката съдебни актове ( реш. № 77/2015 по гр.д №445282014г ІІІ г.о , опр. № 72 /2013 по т.д №802/2012г ТК на ВКС ) не обективират друго разрешение по прилагането на чл. 280 ал.2 ГПК и не подкрепят довода ,че едни състави на ВКС третират спора като граждански , а други – като търговски . В цитираните от жалбоподателката случаи ,при цената на иска за нищожност е било съобразявано действието на оспорваната клауза за целия срок на договора за банков кредит , тъй като именно така същата следва да се определя от съда. При обективно съединени искове цената се съобразява по отделно за всеки иск. От безспорната констатация относно цената , в случая под 10 000 лева за всеки от двата иска , касационната жалба не е подлежала на разглеждане и обжалваното определение е законосъобразно Позоваването на съдебни актове по допуснато раглеждане на касационни жалби на потребители срещу въззивни решения по спорове за неравноправни клаузи с топлофикационните дружества също не обосновава доводите на защитата, по отношение на тази категория сделки има уредба по смисъла на чл. 287 предл. второ ТЗ, за разлика от договорите за банков кредит.Дори жалбоподателката да бе открила съдебен акт на ВКС по друго дело, в което при същите обстоятелства критерият за допустимост на чл. 280 ал.2 ГПК не е бил съответно приложен и касационна жалба е била разгредана , вместо да се върне, това няма да промени извода , че настоящето определение е законосъобразно , а именно то е предмет на съдебен контрол .
По изложените съображения ВКС , ІІІ г.о ,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение №173 от 18.05.2015г. по гр.д №3733/2014г на ІV г.о на Върховен касационен съд

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар