Определение №575 от 42286 по ч.пр. дело №2044/2044 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№575

София, 09.10.2015 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и девети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 2044/2015 година

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК. Образувано е по частна жалба на [община], представлявана от кмета Ф. Ф., чрез процесуалните му пълномощници адвокати Г. Г. и Г. Н., срещу разпореждане № 144 от 06.01.2015 г. по в.т.д. № 530/2014 г. на Окръжен съд – Варна, с което е върната подадената от общината касационна жалба вх. № 33517/26.11.2014 г., на основание чл.286, ал.1,т.2, във вр.285 и чл.284, ал.3, т.4 ГПК.
В частната жалба се поддържат доводи за неправилност на разпореждането поради постановяването му преди произнасяне по своевременно депозираната молба за продължаване на срока за отстраняване на част от нередовностите на подадената касационна жалба.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
За да постанови връщане на подадената от Община – П. касационна жалба срещу въззивно решение по т.д. № 530/2014 г. на Окръжен съд – Варна, съдията докладчик е преценил, че в рамките на указания с разпореждане № 12521/28.11.2014 г. срок касаторът е отстранил част от констатираните нередовности на жалбата, като е представил изложение на основанията за допускане на касационно обжалване, с приложения към него и преписи за насрещната страна, но не са представени доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30 лв. Констатирано е, че при частично изпълнение на изрично дадените и надлежно съобщени на жалбоподателя указания, съдът не дължи даването на нов срок за цялостното им изпълнение.
Обжалваното разпореждане е правилно. Законосъобразно и обосновано е становището на съдията-докладчик по в.т.д. № 530/2014 г. на Окръжен съд – Варна за неблагоприятните последици от процесуалното бездействие на страната и неотстраняването в дадения от съда срок на всички констатирани нередовности на подадената касационна жалба. Макар и указанията на съда да са частично неточни по отношение доказването на срока за подаване на касационната жалба, тази неточност е преодоляна /чрез незачитане на указанията в тази им част/ при постановяване на атакуваното разпореждане, основано единствено на неизпълненото указание за внасяне на дължимата държавна такса. При постановяване на разпореждането правилно е отчетено, че за настъпване на последиците по чл.286, ал.1, т.2 ГПК е достатъчно да не е изпълнено дори само едно от указанията на администриращия жалбата съд.
Доводите на частния жалбоподател относно молбата за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите, не могат да бъдат възприети. Преди всичко, тази молба е постъпила в Окръжен съд – Варна на 13.01.2015 г., с вх. № 952 и то без да е отразено от съответното длъжностно лице – деловодител в този съд, че молбата е подадена чрез куриер/пощенски оператор. Липсват данни, от които да се направи категоричен извод, че молбата по чл.63 ГПК се е съдържала в пратка с №[ЕИК]/19.12.2014 г., тъй като в прикачената към молбата, но неописана товарителница, е посочена като „ молба срок”, а от друга страна, товарителницата е първи, а не индигиран екземпляр, който би следвало да придружава пратката. Независимо от тези обстоятелства, молбата е постъпила по делото на 13.01.2015 г., а разпореждането на въззивния съд за връщане на касационната жалба е постановено преди това – на 06.01.2015 г. и то след констатация за изтичане, на 19.12.2014 г. , на срока за отстраняване нередовностите на тази жалба. Следователно, при постановяване на атакуваното разпореждане съдът не би могъл да съобрази искането за продължаване на срока, дори и да се приеме, че то е направено своевременно.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 144 от 06.01.2015 г. по в.т.д. № 530/2014 г. на Окръжен съд – Варна.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *