Определение №577 от 41020 по гр. дело №1593/1593 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 577

С. 21.04.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 17 април две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1593/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М. Й. Г. от [населено място], подадена от процесуалния й представител адв. Д. М., срещу въззивното решение на Софийски градски съд, № 2659 от 05.05.2011г. по в.гр.д. № 13239/2010г. в частта, с която е потвърдено решението на Софийски районен съд, 86 с-в, № ІІІ-86-71 от 22.04.2010г. по гр.д. № 5075/2008г. в частта, с която е прието, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака имат двамата съпрузи.
Ответникът по касация С. В. Г. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
В изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът М. Й. Г. поддържа, че са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК, тъй като въззивният съд се е произнесъл по материалноправния въпрос „кой от съпрузите има вина за разстройството на брака”, в противоречие с установената съдебна практика.
ВКС намира, че така формулираният въпрос не е правен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК. М. или процесуалноправният въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК е този, който е включен в предмета на спора, обусловил е правната воля на съда, обективирана в решението му, и поради това е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства – т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС. Изложението не съдържа правни въпроси с посочената характеристика, а оплаквания за неправилност на решението.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд.
Ответникът е направил искане за присъждане на разноските по делото, но не е представил доказателства за направени разноски, поради което такива не се присъждат.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски градски съд, ГО, ІІ брачен възз. с-в, № 2659 от 05.05.2011г. по в.гр.д. № 13239/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар