Определение №59 от 42769 по ч.пр. дело №127/127 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 59

гр. София, 03.02.2017 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на втори февруари през две хиляди и седемнадесета година, чрез съдията докладчик Анна Баева, за да се произнесе по ч.т.д. № 127 по описа за 2015г., взе предвид следното:

Постъпила е молба, озаглавена „Искане“, от [фирма], в която след изложени твърдения за допуснати процесуални нарушения по връчване на книжа по гр.д. № 31327/2012г. на СРС, ГО, 59 състав, е отправено искане до ВКС да бъде постановено, че заповед за изпълнение по чл.410 ГПК от 18.10.2012г., издадена по гр.д. № 31327/2012г. на СРС, 59 състав, не е влязла в законна сила поради невръчването й на длъжника по делото, поради което е и недопустима, както и да бъде постановено връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия на СРС – 59 състав или на нов състав при СРС.
Производството по настоящото дело е било образувано по частна жалба на [фирма], [населено място] срещу определение № 840 от 17.11.2014г. по ч.т.д. № 3180/2014г. на ВКС, ТК, І т.о., с което е оставена без разглеждане като недопустима подадената от частния жалбоподател частна касационна жалба срещу определение на ВКС, ТК, ІІ т.о..
С постановено по делото определение № 243 от 15.05.2015г., което е окончателно, настоящият състав се е произнесъл по частната жалба, с която е бил сезиран, като е потвърдил обжалваното определение.
Подаденото от [фирма] искане няма характера на частна жалба срещу постановеното от настоящия състав определение и не касае предмета на образуваното пред настоящия състав частно производството. Поради това настоящият състав не е компетентен да се произнесе по направеното искане, нито да администрира подадената молба.
По изложените съображения делото следва да бъде върнато на СРС за администриране на постъпилата молба.
Така мотивиран, съдът
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА делото на Софийски районен съд, 59 състав за администриране на постъпилата молба.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed