Определение №590 от 42303 по ч.пр. дело №4878/4878 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 590
гр. София, 26.10. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 4878/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. И. Х. и Ц. С. Х., подадена от процесуалния им представител адв. Д. Г., срещу протоколното определение на Софийски градски съд, В., ІV Д с-в, от 30.04.2015 г. по в.гр.д. № 9770/2014г., с което е върната подадената от Д. Х. и Ц. Х. въззивна жалба и е прекратено производството по делото.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
За да върне въззивната жалба на Д. Х. и Ц. Х. и прекрати производството по делото въззивният съд е приел, че въззивниците не са участници в делбеното производство, не са встъпили в него нито като подпомагаща страна на техните прехвърлители, нито по реда на чл. 181 ГПК /отм./, следователно не разполагат с процесуална легитимация да подават жалба срещу решението по втората фаза на делбата. Право да подават въззивна жалба имат главните страни в производството, процесуалните субституенти, в случай, че е налице прехвърляне на спорното право в хода на процеса, както и контролиращите и подпомагащите страни. В случая приобретателите не са конституирани и не са встъпили нито като главна, нито като подпомагаща страна, поради което не са легитимиране да подават въззивна жалба срещу решението.
В частната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното определение и се иска отмяната му. Развити са доводи, че вещноправните последици на решението по извършване на делбата ще настъпят и по отношение на приобретателите, което обосновава правния им интерес от подаването на въззивна жалба.
Определението е правилно.
С т. 3 на ТР № 3/2013г. ОСГК на ВКС е прието, че при извършено разпореждане със спорното право от съсобственик /съделител/ в полза на друго лице в хода на делбеното производство във фазата по допускане на делбата, се прилагат разпоредбите на чл. 226 ГПК. Лице, придобило права по силата на разпоредителна сделка по време на първата фаза на делбения процес след предявяване на иска за делба, може да замести своя праводател само със съгласието на всички съделители. С. влизане в сила на решението по допускане на делбата във фазата по извършването приобретателят участва чрез своя процесуален субституент /прехвърлителя/, ако не изрази воля да встъпи в процеса като подпомагаща страна. Приобретателят може да участва като главна страна, ако встъпи в делбеното производство по реда на чл. 225 ГПК. Приобретателят ще бъде обвързан от решението по извършване на делбата независимо от това дали е встъпил в производството, заместил е прехвърлителя или е участвал в производството чрез своя процесуален субституент. Съсобствеността ще се счита прекратена и по отношение на него, независимо в чий дял ще се падне имотът.
Правилно въззивният съд е приел, че жалбоподателите Д. Х. и Ц. Х. не разполагат с процесуална легитимация да обжалват решението по извършване на делбата, тъй като не са конституирани като страни в делбеното производство по нито един от посочените по-горе способи.
Водим от изложеното Върховният касационен съд, III г, о.
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Софийски градски съд, В., ІV Д с-в, от 30.04.2015 г. по в.гр.д. № 9770/2014г., с което е върната подадената от Д. Х. и Ц. Х. въззивна жалба и е прекратено производството по делото.
Определението не подлежи на обжалване.

П.:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.