Определение №591 от 42293 по ч.пр. дело №1664/1664 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 591

София, 16.10.2015 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на петнадесети октомври две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

при секретар
и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдия Боян Балевски
частно търговско дело № 1 664/2015 г.

Производството е по чл. 248 ГПК.
Образувано е по молба с вх. № 8 897/04.08.2014 г. от [фирма] [населено място], чрез процесуалния му представител адв. Д. Д., с искане за допълнение на определение № 416 от 16.07.2015 г. по ч. т. д. № 1 664/2015 г. по описа на ІІ ТО на ВКС в частта за разноските. Моли да му бъдат присъдени направените от него разноски в размер на 500 лв., представляващи заплатен адвокатски хонорар за изготвяне и депозиране на писмен отговор срещу подадената частна жалба от [фирма] [населено място].
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като констатира, че молбата е подадена в законовия срок и обсъди доводите в нея, намира за установено следното:
С определение № 817 от 23.12.2014 г. по ч. т. д. № 3 652/2014 г. състав на ІІ ТО на ВКС е оставил без разглеждане частната касационна жалба на [фирма] [населено място] срещу определение № 2606 от 26.11.2013 г. по ч.гр.д. № 4162/ 2013 г. на Софийски апелативен съд в частта, с което е отменено определение от 30.09.2013 г. по т. д. № 33/ 2011 г. на СГС в частта, с която СГС е отменил свое определение от 07.05.2013 г. за конституиране на [фирма] – [населено място], като трето лице – помагач на страната на ответника и е потвърдил посоченото въззивно определение в частта, с която е оставена без разглеждане частната жалба на [фирма] [населено място] срещу определение от 30.09. 2013 г. по т.д.№ 33/ 2011 г. на СГС в частта, с която не е уважено искането за спиране по чл. 229 ал. 1 т.4 ГПК. Срещу определението на ВКС са постъпили частни жалби от [фирма] [населено място] и [фирма] [населено място].
С определението, чието допълване се иска от молителя (№ 416 от 16.07.2015 г. по ч. т. д. № 1 664/2015 г. по описа на ІІ ТО на ВКС) се потвърждава частично определение № 817/23.12.2014 г. по ч. т. д. 3652/2014 на ВКС, 2 ро т.о. на ТК и се оставя без разглеждане частната жалба на [фирма] [населено място]. С отговора на частната жалба (вх. № 5 472/11.05.2015 г.) молителят е поискал да му бъдат присъдени направените от него разноски след произнасяне по частната жалба на [фирма]. Към същия е представен списък по чл. 80 ГПК и адвокатско пълномощно, от което е видно, че [фирма] [населено място] е заплатило в брой адвокатски хонорар в размер 500 лв., които претендира да му бъдат присъдени и заплатени от [фирма].
С оглед изложеното и като се вземе предвид крайния изход по спора, съобразно постановеното определение № 416 от 16.07.2015 г. по ч. т. д. № 1 664/2014 г. по описа на ІІ ТО на ВКС, същото следва да се допълни в частта за разноските, направени пред настоящата инстанция от ответната страна (молител).
Молбата по чл. 248 ГПК от [фирма] [населено място] за присъждане на съдебни разноски в размер на 500 лв., представляващи адвокатски хонорар, е основателна и следва да бъде уважена.
Водим от изложеното, състав на ВКС, ІІ т.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА допълване на определение № 416 от 16.07.2015 г. по ч. т. д. № 1 664/2015 г. по описа на ІІ ТО на ВКС в частта за разноските, както следва:
ОСЪЖДА [фирма], със седалище и адрес на управление: [населено място], [улица], с ЕИК[ЕИК] да заплати на [фирма], със седалище и адрес на управление: [населено място], район „Т.”, [улица], № 24, ет. 4, ап. 12, с ЕИК[ЕИК] съдебни разноски в размер на 500 лв. /петстотин лева/, представляващи заплатен адвокатски хонорар.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *