Определение №592 от 41171 по ч.пр. дело №529/529 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 592

С. 19.09.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 13 септември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 529/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на Ж. Иванова М. от [населено място], срещу определението на Върховния касационен съд, ІІ гр. отд., № 243 от 22.06.2012г. по гр.д. № 500/2012г. с което е оставена без разглеждане подадената от Ж. Иванова М. касационна жалба против въззивно решение от 08.12.2011г. по в.гр.д. № 909/2011г. на Благоевградския окръжен съд.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховният касационен съд е оставил без разглеждане подадената от Ж. М. касационна жалба против въззивното решение на Благоевградския окръжен съд на основание чл. 280, ал. 2 ГПК предвид цената на иска – под 5000 лв. Приел е, че исковата молба е заведена на 22.05.2007г. при действието на отменения ГПК /1952г./. Първоначално цената на иска е била определена въз основа твърденията на ищцата, че цената на имота е 1000 лв. Но дори и да се съобрази представеното в хода на делото от [община] удостоверение за данъчната оценка на имота, определена съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 1, б. „б” ГПК /отм./ на ? от данъчната оценка на имота, цената на иска отново е под 5000 лв.
Частната жалбоподателка счита определението за неправилно предвид данъчната оценка на имота в размер на 8509,80 лв.
Определението е правилно.
Цената на иска се определя съгласно действащите към момента на предявяване на иска процесуални правила /в случая 55 – чл. 57 ГПК от 1952г./ и не може да се повдига извън производството по чл. 56 ГПК /отм./, сега чл. 70 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., не подлежат на касационно обжалване решенията по дела с цена на иска до 5 000 лв. Определена съгласно действалата към момента на предявяването на иска разпоредба на чл. 55, ал. 1, б. „б” ГПК /отм./ от ? от данъчната оценка, цената на иска е под 5000 лв.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІІ гр. отд., № 243 от 22.06.2012г. по гр.д. № 500/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар