Определение №597 от 40511 по ч.пр. дело №576/576 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 597
София, 29.11.2010г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 16 ноември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 576/2010 година

Производството е образувано по частна жалба на Г. Т. А. от гр. София срещу разпореждането на Софийски апелативен съд от 19.10.2010г. по гр.д. № 1206/2010г., с което е оставена без движение частна жалба № 9087/14.10.2010г. на Г. А., за внасяне на сумата 7,50 лв. държавна такса.
Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение намира, че частната жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане поради следните съображения:
Съгласно чл. 274, ал. 2 ГПК срещу определенията на въззивната инстанция могат да се подават частни жалби когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото /чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК/ и в случаите, изрично посочени в закона /чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК/.
Обжалваното разпореждане не попада в нито една от двете групи съдебни актове. То нито прегражда по-нататъшното развитие на делото, нито законът е предвидил възможност да се обжалва самостоятелно. На обжалване пред по-горестоящата инстанция подлежи връщането на частната жалба поради неотстраняване в дадения от съда срок на нередовността й.
По изложените съображения частната жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба № 9495/26.10.2010г. на Г. Т. А. от гр. София срещу разпореждането на Софийски апелативен съд от 19.10.2010г. по гр.д. № 1206/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар