Определение №598 от 40511 по ч.пр. дело №597/597 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 598

София, 29.11.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 23 ноември две хиляди и десета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 597/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Х.” ЕООД гр. София, подадена от пълномощника адв. В. Г., срещу определението на Софийски градски съд, І БО, № 10333 от 14.07.2010г. по в.ч.гр.д. № 7940/2010г., с което е оставена без уважение частната жалба на „Х.” ЕООД срещу разпореждането на Софийски районен съд, 43 с-в, от 14.04.2010г. по гр.д. № 41572/2009г., с което е прекратено производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, с което е оставено в сила разпореждане на първоинстанционен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 3, т. 1 вр. чл. 279 ГПК. Съгласно посочената разпоредба определението на въззивния съд се допуска до касационно обжалване когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на определението ВКС взе предвид следното:
С обжалваното определение въззивният съд е потвърдил определението на първоинстанционния съд, с което е прекратено производството по делото по съображения, че липсва правен интерес от предявения иск. Приел е, че за ищеца липсва правен интерес от прогласяване нищожност на извършената между ответниците С. община и „Д. 2000” ЕООД замяна, тъй като възможността ищецът да придобие собствеността върху заменените общински имоти е несигурно събитие.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса налице ли е правен интерес да се иска прогласяване нищожност на един договор за замяна на недвижим имот при условие, че за същия имот е било постигнато съгласие относно съществените елементи на договора за замяна между ищеца и собственика, и че за ищеца съществува правна възможност да придобие същия имот.
ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса за допустимостта на предявения иск с оглед наличието или липсата на правен интерес, който въпрос е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото предвид конкретните обстоятелства на делото.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Правният си интерес от предявения иск за нищожност поради противоречие на закона, липса на съгласие и поради невъзможен предмет на сключения между ответниците С. община и „Д. 2000” ЕООД договор за замяна на недвижими имоти, ищецът /частен жалбоподател/ е обосновал с обстоятелството, че между „Х.” ЕООД и С. община са водени преговори за замяна на същите общински имоти, както и с разпоредбата на чл. 74 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно която при наличие на заявления за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица, разпореждането се извършва чрез търг или конкурс.
Правилно въззивният съд е приел, че възможността жалбоподателят „Х.” ЕООД да придобие собствеността върху заменените общински имоти е несигурно събитие, което не може да обоснове правният му интерес от исковете. Би могло да се приеме наличие на правен интерес при положение, че при нищожност на сделката общината не би могла да откаже сключване на договор за замяна с жалбоподателя. Правното очакване обаче, че би могло да се стигне до сключване на договор за замяна с жалбоподателя, не е достатъчно за да обоснове правния интерес от иска.
Изложеното мотивира настоящия съдебен състав да остави в сила обжалваното определение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определението на Софийски градски съд, І БО, № 10333 от 14.07.2010г. по в.ч.гр.д. № 7940/2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определението на Софийски градски съд, І БО, № 10333 от 14.07.2010г. по в.ч.гр.д. № 7940/2010г., с което е оставена без уважение частната жалба на „Х.” ЕООД срещу разпореждането на Софийски районен съд, 43 с-в, от 14.04.2010г. по гр.д. № 41572/2009г., с което е прекратено производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар