Определение №599 от 41544 по ч.пр. дело №4835/4835 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 599

С., 27.09.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 24 септември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

При участието на секретаря А. Б., разгледа докладваното от съдията Ц. Г. дело № 4835/2013 година

Постъпила е частна касационна жалба от адв. Н. В. П. като пълномощник на Мария А. К.-Т. от [населено място] против определение № 496 от 22.04.2013г. по в.гр.д. № 159/2013г. на Смолянския окръжен съд, с което е потвърдено определение № 49/27.02.2013г. по гр.д. № 58/2012г. на Чепеларския районен съд, с което производството по делото по отношение на Мария А. К.-Т. е прекратено. По отношение на останалите жалбоподатели частната жалба е върната с влязло в сила определение № 612/27.05.2013г. по в.гр.д. № 159/2013г. на Смолянския окръжен съд.
Съгласно разпоредбата на чл. 274, ал. 4 ГПК не подлежат на обжалване определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК – с цена на иска до 5 000 лв. В случая цената на предявения от Мария А. К.-Т. иск по чл. 59 КТ е 868,10 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че частната жалба е процесуално недопустима и на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК следва да се върне.
Водим от горното ВКС, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА частната касационна жалба, подадена от Н. В. П. като пълномощник на Мария А. К.-Т. от [населено място], против определение № 496 от 22.04.2013г. по в.гр.д. № 159/2013г. на Смолянския окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред друг тричленен състав на ВКС.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар