Определение №60 от 42426 по търг. дело №2549/2549 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60

Гр.София, 26.02.2016 год.

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на 23.02.2016 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като разгледа т.д.№ 2549/2015 г., докладвано от съдия Петя Хорозова, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по касационна жалба на К. Г. А. против решение № 1077/25.05.2015 г., постановено по т.д.№ 221/2015 г. по описа на АС – [населено място], с което е отменено първоинстанционното решение на СГС по т.д.№ 221/2015 г. и вместо него е постановено друго, с което са отхвърлени исковете на касатора против ЕЛРАГ Ф. ЗА З. З. А. – в ликвидация с правно основание чл.74 ал.1 ТЗ.
Съдът е сезиран с молба от един от пълномощниците на ответното дружество за прекратяване на производството по делото, поради извършено на 28.08.2015 г. заличаване на търговеца ЕЛРАГ Ф. ЗА З. З. А. – в ликвидация от Търговския регистър и произтичащата от това липса на правосубектност на ответника по касационната жалба. След извършване на служебна справка с ТР, съдът констатира верността на гореизложените обстоятелства, налагащи производството по делото да бъде прекратено, като недопустимо. Съображенията за това са следните:
Загубата на правосубектност на едната от страните в касационното производство, настъпила със заличаването й от Търговския регистър в хипотеза на липса на правоприемници, обуславя отпадане и на една от абсолютните процесуални предпоставки за провеждане на исковото производство, а именно – съществуването на две спорещи страни.
С оглед горното, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№ 2549/2015 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ отделение.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС, ТК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар