Определение №600 от 40511 по ч.пр. дело №579/579 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 600

София 29.11.2010г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 16 ноември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 579/2010 година

Производството е по чл. 274-279 ГПК.
Образувано е по частна жалба на А. М. К. и С. Т. К., двамата от с. Я., община Д., срещу разпореждането на Кюстендилския окръжен съд от 23.09.2010г. по ч.гр.д. № 206/2010г., с което на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК е върната частната касационната жалба на А. и С. К. срещу определението на същия съд от 27.04.2010г. по ч.гр.д. № 206/2010г.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 ГПК. За да се произнесе по основателността й ВКС взе предвид следното:
С обжалваното разпореждане Кюстендилският окръжен съд е върнал на основание чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК частната касационната жалба на А. и С. К. срещу определението на същия съд от 27.04.2010г. по ч.гр.д. № 206/2010г., с което е потвърдено определението на Дупнишкия районен съд от 12.02.2010г. по гр.д. №1576/2009г., с което е прекратено производството по делото поради отказ от иска.
За да върне частната жалба въззивният съд е приел, че частните жалбоподатели не са отстранили нередовността на жалбата съобразно дадените им указания, като представят изложение на основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК за допускане на касационно обжалване.
Разпореждането е правилно.
Разпоредбата на чл. 274, ал. 3 ГПК предпоставя разглеждането на частните жалби срещу определения на въззивните съдилища, с които се оставят без уважение частни жалби срещу определения, преграждащи по-нататъшното развитие на делото, от наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. Въпреки дадените им указания и срок за представяне на изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, нередовността не е отстранена. Подадените от частните жалбоподатели молби /именувани частна жалба и молба-уточнение/ нямат характер на изложение. Те не съдържат материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, нито твърдения за наличието на някоя от хипотезите на чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК, а доводи по съществото на спора.
По изложените съображения разпореждането на Кюстендилския окръжен съд е правилно и следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Кюстендилския окръжен съд от 23.09.2010г. по ч.гр.д. № 206/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар