Определение №603 от по ч.пр. дело №598/598 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 603

С., 07.11.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 3 ноември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 598/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. П. Р. от гр. В. Т., срещу определението на Великотърновския окръжен съд от 16.09.2011г. по в.гр.д. № 800/2011г., с което е върната касационната жалба на Д. П. Р. срещу постановеното по същото дело въззивно решение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу разпореждане на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1, вр. чл. 279 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
В. съд е върнал касационната жалба на основание чл. 286, ал. 1, т. 3 във вр. чл. 280, ал. 2 ГПК. Приел е, че цената на иска за заплащане на месечна издръжка, определена по правилото на чл. 69, ал. 1, т. 7 ГПК от сбора на платежите за три години, е в размер на 4 320 лв., т.е. под 5000 лв., което прави решението неподлежащо на касационно обжалване.
Определението е правилно.
Касационната жалба е подадена чрез въззивния съд на 09.08.2011г. поради което по отношение на нея се прилага разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лв. Цената на предявения иск за присъждане на издръжка на непълнолетно дете в размер на 120 лв. месечно правилно е определена от въззивния съд съгласно правилото на чл. 69, ал. 1, т. 7 ГПК в размер на 4320 лв.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че касационната жалба на Д. Р. е процесуално недопустима и правилно е върната.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Великотърновския окръжен съд от 16.09.2011г. по в.гр.д. № 800/2011г., с което е върната касационната жалба на Д. П. Р. срещу постановеното по същото дело въззивно решение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар