Определение №606 от 41409 по гр. дело №1457/1457 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 606

С. 15.05.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 16 април две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1457/2012 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Агенция „Митници” [населено място], подадена от процесуалния представител юрисконсулт Женя С., срещу въззивното решение на Хасковския окръжен съд, І възз. гр. с-в, № 264 от 10.10.2012г. по в.гр.д. № 673/2012г., с което е потвърдено решението на Свиленградския районен съд, № 186 от 29.06.2012г. по гр.д. № 180/2012г., с което са уважени предявените от Н. К. Г. против Агенция „Митници” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответницата по касация Н. К. Г. от [населено място] в представения от пълномощника й адв. В. О. отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение. Претендира разноските по делото.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от Н. К. Г. против Агенция „Митници” искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че работодателят не е извършил подбор по чл. 329, ал. 1 КТ, който в случая е бил задължителен. Приел е, че когато съкращаването на щата засяга една или повече от множеството еднородни длъжности в предприятието, работодателят следва да извърши подбор и да реши кои от заемащите тази длъжност лица да уволни. В тази хипотеза уволнението не може да се извърши без да се извърши подбор. В тежест на работодателя е да докаже, че е извършил законосъобразен подбор, тъй като в негова тежест е да докаже законосъобразното упражняване на правото на уволнение. В случая работодателят е бил длъжен да извърши подбор при съкращаването на щата по отношение на длъжността „технически сътрудник” и то в рамките на Митница С., по отношение на всички лица, заемащи тази длъжност. Това е така, тъй като Митнически пункт Ж.П. Гара С. е част от митница С., а длъжността „технически сътрудник” е обща за цялата Митница, като без значение е конкретното работно място в рамките на същата. Липсата на подбор опорочава уволнението.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът Агенция „Митници” моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса „когато се извършва уволнение поради съкращаване на щата и съкращаването се отнася до единствената по естеството си трудова функция – щатна длъжност, какъвто е настоящият случай, длъжен ли е работодателят да упражни правото си на подбор за да е законосъобразно уволнението”.
ВКС намира, че поставеният материалноправен въпрос не е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, тъй като по този въпрос е налице съдебна практика на ВКС, включително и постановени по реда на чл. 290 ГПК решения, в изложения от въззивния съд смисъл. Когато премахнатата от щатното разписание щатна бройка за длъжността е била единствена и съкращаването на щата е реално, работодателят не е длъжен да прави подбор – решение № 625 от 1.10.2010г. по гр.д. № 1773/2009г. ІV г.о. ВКС, решение № 139 от 28.07-2010г. по гр.д. № 183/2009г. ІV г.о. ВКС. Задължителен е подборът когато се премахват част от щатните бройки за една и съща длъжност, макар и заети в самостоятелни структурни звена на предприятието в едно и също населено място. В този смисъл е решение № 385/21.11.2011г. по гр.д. № 129/2011г. ІV г.о. ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК за уеднаквяване на съдебната практика. С него е прието, че при липса на доказателства, че длъжностите с еднакви /сходни/ наименования по същество са с различни трудови функции с оглед спецификата на отделните звена, работодателят следва да извърши подбор.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Хасковския окръжен съд. На ответницата по касация следва да се присъдят 500 лв. разноски по делото пред настоящата инстанция.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Хасковския окръжен съд, І възз. гр. с-в, № 264 от 10.10.2012г. по в.гр.д. № 673/2012г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници” [населено място] да заплати на Н. К. Г. от [населено място] сумата 500 лв. разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар