Определение №608 от 3.11.2015 по ч.пр. дело №4132/4132 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 608

София, 03.11.2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на двадесет и девети октомври през две хиляди и петнадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 4132 по описа за 2015 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на И. В. Д. срещу определение № 630 от 15.05.2015г. по гр.д №7300/2015г на ІV г.о на Върховен касациоинен съд, с което на основание чл. 280 ал. 2 от ГПК ( в редакция изм. ДВ бр.100 от 21.12.2010) без разглеждане в една част е оставена касационната жалба на настоящия жалбоподател срещу въззивно решение на Благоевградски окръжен съд ,постановено по обективно съединени искове за обезщетение с правно основание чл. 213 ал.2 КТ , чл. 226 ал.1 т.2 КТ , чл. 226 ал.2 КТ , предявени с цена под размера на чл. 280 ал.2 от ГПК за всеки от исковете .
В частната жалба се изтъква оплакване за неправилност на определението , което жалбоподателят подкрепя с довод ,че ищецът определя цената ,а в случая тя е посочена от ищеца сборно , по всички предявени искове
Частната жалба е неоснователна .
Обжалваното определение е законосъобразно . Постановеното от въззивния съд решение в една част е извън критерия за допустимост на касационо обжалване по чл. 280 ал.2 от ГПК ( изм. ДВ бр.100 от21.12.2010) с оглед цената на три от исковете ,същите предявени при обективно съединеняване.Преценката дали се касае за един иск , или за обективно съединени искове, се прави служебно от съда Цената на осъдителните искове с предмет парични вземания е размера на търсената по всеки иск парична сума и чрез претитума ищецът изпълнява условието за закона да посочи тази цена – без значение е посоченото друго в титулната част на исковата молба като „ цена на иска” като сбор от всички претендирани главници и лихви .При обективно съединяване на искове цената се съобразява по отделно ,а не сумарно,макар ищецът да заявява друго. От безспорната констатация относно цената по трите иска ,в случая под 5000 лева , следва и направения с обжалваното определение извод ,че касационната жалба в една част не е подлежала на разглеждане .По изложените съображения ВКС , ІІІ г.о ,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение № 630 от 15.05.2015г. по гр.д №7300/2015г на ІV г.о на Върховен касациоинен съд
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар