Определение №611 от 42552 по търг. дело №87/87 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 611
Гр.София, 01.07.2016 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито заседание на шести юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева
ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова
Кристияна Генковска

при секретаря………………., след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 87 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] –П. Н. Б., [населено място] срещу решение № 1480/07.07.15г., постановено по т.д.№ 771/13г. от Софийския апелативен съд, с което е обезсилено решение № 2092/03.12.12г. по т.д.№ 3731/11г. на Софийския градски съд, прекратено е производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на Административен съд – [населено място] за произнасяне по иска с правно основание чл.1 ЗОДОВ.
Касаторът поддържа, че решението е неправилно, а допускането на касационното обжалване основава на наличието на предпоставките по чл.280, ал.1, т.2 и т.3 ГПК.
Ответникът Агенция „Митници”, [населено място] оспорва жалбата.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, І отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките на чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:
Касационната жалба е редовна – подадена е от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.
За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че ищецът – настоящ касатор е претендирал имуществени вреди, причинени в резултат на незаконосъобразни актове, действия и бездействия по налагане на административно наказание – наказателно постановление № 499/26.02.07г. на началника на митница „Кулата”, отменено като незаконосъобразно с решение № 729/25.09.07г. на Районен съд [населено място]. Съгласно т.1 на Тълкувателно постановление № 2/2014г. на ОС на съдиите от ГК на ВКС и І и ІІ колегия на ВАС спорът е подсъден на административните съдилища, поради което първоинстанционното решение е обезсилено и след прекратяване на делото същото е изпратено по подсъдност на Административен съд [населено място].
Настоящият състав на ВКС намира, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване.
В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът се позовава на основанията по чл.280, ал.1, т.2 и т.3 ГПК без конкретно да формулира правен въпрос по смисъла на чл.280, ал.1 ГПК. Предвид на изложените съображения и с оглед на приетото от въззивния съд разрешение, че спорът е подсъден на административните съдилища, то оплакванията и съответно основанията по чл.280, ал.1 ГПК са свързани с подсъдността на делото. Касаторът подробно е мотивирал констатираната от него противоречива съдебна практика на гражданските и административните съдилища и евентуално е заявил, че решаването на въпроса за подсъдността е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Съгласно т.1 на Тълкувателно постановление № 2/14г. от 19.05.15г. по тълк.д.№ 2/14г. на ОС на съдиите от ГК на ВКС и І и ІІ колегия на ВАС делата по искове за вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания, включително и такива за присъждане на разноски в производството по обжалване, са подсъдни на административните съдилища. С тълкувателното постановление е преодоляно съществувалото противоречие в практиката (с оглед на въведеното основание по чл.280, ал.1, т.2 ГПК) и е изяснен смисълът на законовата регламентация (предвид на основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК), поради което касационното обжалване не се допуска.
Разноски за производството не се дължат.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 1480/07.07.15г., постановено по т.д.№ 771/13г. от Софийския апелативен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.