Определение №614 от 42698 по ч.пр. дело №2200/2200 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 614
гр. София, 24.11.2016 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на шестнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ :
БОНКА ЙОНКОВА

ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 2200/2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по чл. 274, ал.2, изр.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на К. П. Б. от [населено място] срещу разпореждане от 02.08.2016 г. на съдията – докладчик по в. ч. т. д. № 325/2015 г. на Великотърновски апелативен съд. С посоченото разпореждане е върната подадената от К. П. Б. като управител на [фирма] частна жалба вх. № 3482/02.08.2016 г. срещу разпореждане от 14.07.2016 г. по в. ч. т. д. № 325/2015 г.
Частната жалбоподателка моли за отмяна на обжалваното разпореждане като неправилно. Поддържа оплакване, че разпореждането не е мотивирано и че при постановяването му не са обсъдени доводите й „по основния въпрос” на делото. Излага твърдения, че не разполага с парични средства за ангажиране на адвокат и моли да й бъде предоставена безплатна правна помощ.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :
Частната жалба е допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но по същество е неоснователна.
За да върне частната жалба на К. Б. срещу разпореждане от 14.07.2016 г. по в. ч. т. д. № 325/2016 г., съдията – докладчик от Великотърновски апелативен съд е приел, че посоченото разпореждане, с което е оставена без движение друга частна жалба на същата жалбоподателка /частна жалба вх. № 185 13.01.2016 г./ с указания за отстраняване на констатирани нередовности, не подлежи на обжалване.
Разпореждането за връщане на частната жалба е правилно.
Постановените от първоинстанционните съдилища определения могат да бъдат обжалвани самостоятелно с частна жалба пред съответния въззивен съд, ако отговарят на условията на чл.274, ал.1 ГПК. Съгласно чл.274, ал.1 ГПК, частни жалби могат да се подават само срещу две категории определения – определения, които преграждат по-нататъшното развитие на делото /т.1/, и определения, чиято обжалваемост е изрично уредена в закона /т.2/. Според препращащата разпоредба на чл.279 ГПК правилата на чл.274, ал.1 ГПК за обжалване на определенията се прилагат съответно и за разпорежданията на съда. Определенията и разпорежданията, за които законодателят не е указал изрично, че могат да бъдат обжалвани с частна жалба, както и тези, които не въздействат преграждащо върху развитието на делото, а се отнасят до неговото движение или обезпечават законосъобразното развитие на исковия процес, не подлежат на самостоятелен инстанционен контрол. Проверката за тяхната допустимост и правилност се осъществява по повод обжалване на съдебния акт, с който се слага край на делото или се разрешава по същество правния спор, предмет на делото.
Законосъобразен е изводът на съдията – докладчик от Великотърновски апелативен съд, че разпореждането от 14.07.2016 г., с което е оставена без движение подадената от К. Б. в качеството на управител на [фирма] частна жалба и са дадени указания за отстраняване на нередовности на жалбата, не е от категорията на обжалваемите съдебни актове по чл.274, ал.1 ГПК. Разпореждането не прегражда развитието на делото, а е насочено към отстраняване на пречките за разглеждане на частната жалба. В закона не е предвидена възможност страните да обжалват с частна жалба разпореждането, с което съдът дава указания за привеждане на частната жалба в съответствие с изискванията на процесуалния закон. Правилността на указанията за поправяне на жалбата се проверява по повод обжалване на евентуалното последващо разпореждане за връщане на жалбата поради неотстраняване на нередовностите й. Поради това, че не попада в нито една от хипотезите на чл.274, ал.1 ГПК, разпореждането за оставяне на частната жалба без движение не подлежи на самостоятелно обжалване и подадената срещу него частна жалба правилно е върната като недопустима.
По изложените съображения обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.
Предоставянето на безплатна правна помощ във връзка с обжалването на съдебни актове, постановени в производството по в. ч. т. д. № 325/2015 г. на Великотърновски апелативен съд, е от компетентността на апелативния съд, а за целите на настоящото производство правна помощ не е необходима. С оглед на това съставът на ВКС не следва да обсъжда и да се произнася по искането в частната жалба за предоставяне на безплатна правна помощ.
Мотивиран от горното и на основание чл.274, ал.2, изр.1 ГПК, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 02.08.2016 г. на съдията – докладчик по в. ч. т. д. № 325/2015 г. на Великотърновски апелативен съд, с което е върната подадената от К. П. Б. като управител на [фирма] частна жалба вх. № 3482/02.08.2016 г. срещу постановеното по делото разпореждане от 14.07.2016 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest