Определение №62 от по ч.пр. дело №713/713 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 62

С. 26.01.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 януари две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 713/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. С. Т. в качеството й на управител на Етажна собственост, подадена от адв. Д. Г. Н., срещу определението на Бургаския окръжен съд, № 3955 от 26.10.2011г. по в.гр.д. № 1844/2011г., с което е потвърдено определение № 8099/04.10.2011г. по гр.д. № 7774/11г. на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
За да потвърди определението на първоинстанционния съд, с което е прекратено производството по делото въззивният съд е приел, че не са отстранени пороците на исковата молба – не са посочени като ищци всички етажни собственици с трите имена, адрес и ЕГН, не е изпълнено и второто указание за внасяне на държавна такса, макар да е поискано удължаване на срока затова.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса следва ли когато учредената етажна собственост вземе решение и то е свързано със сезиране на съда с оглед изпълнението му, в исковата молба да бъдат посочени имената, ЕГН-та и адреси на всички етажни собственици или е достатъчно това изискване да бъде спазено по отношение на законния представител на етажната собственост, след като избраната форма на управление е чрез общо събрание като орган.
ВКС намира, че следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение, тъй като поставеният въпроси е от значение за решаването на делото и същевременно е от значение за точното прилагане на разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост относно процесуалното представителство.
По поставения въпрос ВКС намира следното:
Начинът на управление на общите части в етажната собственост и процесуалното представителство на етажните собственици пред съда по искове във връзка с общите части, са уредени в чл. 23, ал. 3 и 4 от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ -ДВ бр. 6/2009г. Съгласно чл. 23, ал. 3 ЗУЕС председателят на управителния съвет /управителят/ представлява собствениците и ползвателите при извършване на всички действия свързани с обикновеното управление на етажната собственост, а съгласно ал. 4 управителят представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете срещу тях във връзка с общите части, както и по искове, предявени срещу собственик, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. Участието на собствениците по дела, по които управителят представлява собствениците е предоставено на тяхната преценка и желание за всеки конкретен случай – чл. 23, ал. 5 ЗУЕС. Следователно по искове, предявени от или срещу собствениците в етажната собственост във връзка с изпълнение на решение на общото събрание по управлението на общите части, управителят е законен представител на собствениците в етажната собственост и не е необходимо личното им участие в делото, освен по тяхно желание.
При така дадения отговор на въпроса частната жалба е основателна.
Предявен е установителен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК срещу собственик в етажната собственост, за признаване за установено задължение на ответника за плащане на такса за управление и поддържане на общите части, съгласно решение на общо събрание на етажните собственици. Исковата молба по така предявения от управителя на етажната собственост иск неправилно е оставена без движение за посочване като ищци на всички етажни собственици с трите имена, адрес и ЕГН.
Що се отнася до указанието на съда за внасяне на държавна такса, както правилно е констатирал въззивният съд, в срока за отстраняване на нередовността е постъпила молба от частния жалбоподател с искане за удължаване на срока за довнасяне на държавна такса. По тази молба първоинстанционният съд не се е произнесъл, тъй като същата поради изпращането й по пощата е пристигнала след постановяване на определението за прекратяване на производството по делото.
Предвид изложеното ВКС намира, че определението на въззивния съд и оставеното с него в сила определение на първоинстанционния съд следва да се отменят и делото да се върне на Бургаския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия относно оставянето на исковата молба без движение за довнасяне на държавна такса, като съдът се произнесе по молбата за удължаване на срока за отстраняване на нередовността.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Бургаския окръжен съд, № 3955 от 26.10.2011г. по в.гр.д. № 1844/2011г.
ОТМЕНЯ определението на Бургаския окръжен съд, № 3955 от 26.10.2011г. по в.гр.д. № 1844/2011г, и потвърденото с него определение № 8099/04.10.2011г. по гр.д. № 7774/11г. на Бургаския районен съд, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Бургаския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно мотивите на настоящото определение.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар