Определение №620 от 42314 по ч.пр. дело №5125/5125 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 620

гр. С. 06.11. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание в състав:
П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 5125/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на Т. М. С., подадена от процесуалния й представител адв. Г. Ф., против определение № 1928 от 14.07.2015 г. по в. ч. гр. д. № 2663/2015 г. на Софийски апелативен съд, гражданско отделение, с което е потвърдено определение № 9073 от 27.04.2015г. по гр.д. № 7153/2014г. на Софийски градски съд, с което е прекратено производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
ВКС допуска касационното обжалване на тези определения когато са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по допускане на касационното обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното:
Софийски градски съд е върнал исковата молба на Т. С. и е прекратил производството по делото на основание чл. 129, ал. 3 ГПК поради неотстраняване нередовността й – влязъл в сила отказ да се впише исковата молба.
В. съд е потвърдил първоинстанционното определение със същите мотиви. Приел , че с определение от 16.01.2015г. съдия по вписванията при Софийски районен съд за втори път е отказал вписване на исковата молба. Определението е било надлежно връчено на страната, като необжалвано е влязло в сила и обосновава връщане на исковата молба съобразно ТР № 3/19.-7.2010. ОСГК на ВКС.
Частната жалбоподателка моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК. Макар и в изложението да не е формулиран ясно въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК, от съдържанието му се извежда въпросът отнася ли се разпоредбата на чл. 39, ал. 1 ГПК, за връчване на съдебни книжа на процесуалния представител на страната по делото, и за назначения от съда служебен адвокат на страната. За наличие на противоречива съдебна практика посочва решение № 292/13.10.2014г. по гр.д. № 2938/2014г. ІV г.о. ВКС.
ВКС намира, че поставеният процесуалноправен въпрос не е разрешен от въззивния съд в противоречие с посоченото решение, нито е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото поради наличието на съдебна практика със задължителен характер.
С посоченото от частната жалбоподателка решение № 292 от 13.10.2014г. по гр.д. № 2938/2014г. ІV г.о. ВКС е прието, че при наличие на упълномощен представител съдът е длъжен да връчи призовката нему, а не на адреса на страната. В този смисъл е изричната разпоредба на чл. 39, ал. 1 ГПК. В чл. 39, ал. 1 ГПК изрично е предвидена поредност в действията на съда по призоваването на страните и връчването на съобщенията по делото. Ако страната има съдебен адресат или упълномощен процесуален представител по делото, съдът е длъжен да връчва предназначените за нея призовки или съобщения чрез тези лица. В тази хипотеза връчването, извършено не чрез упълномощения представител, а на адреса на страната чрез друго лице по чл.46 ГПК, не е редовно и съдът е длъжен да го извърши наново. Редовността на връчването не се засяга само, ако страната е получила призовката или съобщението лично.
В настоящия случай уведомителното писмо на Агенцията по вписванията до Т. М. С., с което същата е уведомена за отказа за вписване на исковата молба, е получено лично от Т. С.. При това положение, съобразно цитираната по-горе съдебна практика, връчването е редовно.
По изложените съображения не следва са се допусне касационно обжалване на въззивното определение.
Водим от гореизложеното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 1928 от 14.07.2015 г. по в. ч. гр. д. № 2663/2015 г. на Софийски апелативен съд, гражданско отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

П.: Членове:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
gokyuzu