Определение №624 от 42929 по ч.пр. дело №1435/1435 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 624
гр. София, 13.07.2017 година
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:
Председател: Симеон Чаначев
Членове: Диана Хитова
Александър Цонев

изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 1683/17 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.
Съдът е сезиран с касационна жалба, подадена от ответника по делото Б. Я. К. срещу решение № 6147/ 25.11.2016г., постановено по в.гр.д. 336/2016г. на Благоевградски окръжен съд. В жалбата си касаторът изразява становище, че въззивното решение е недопустимо, неправилно и необосновано, постановено при нарушение на процесуалните правила.
Към жалбата е приложено Изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1 ГПК, в което се подържа наличие на основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.1 и 3 ГПК.
Срещу жалбата е подаден отговор от К. М. К., с който се възразява, че липсват основания за допускане на касационно обжалване и основания за отмяна на въззивното решение.
Касационната жалба е редовна и допустима, тъй като отговаря на изискванията на чл. 283 и чл. 284 ГПК и не попада в изключенията по чл. 280, ал.2 ГПК.
Относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал.1 ГПК, ВКС намира следното:
Касационното обжалване следва да бъде допуснато служебно поради вероятна недопустимост на въззивното решение, съгласно постановките на т.р.1/2010г. на ОСГТК на ВКС.
Въззивният съд е квалифицирал иска по чл. 59 ЗЗД въз основа на твърденията в исковата молба, че ищцата заедно с ответника са сключили с банка в Испания договор за банкова сметка, но ответникът без нейно знание и съгласие, по време на фактическа раздяла чрез банкова карта е получил валидно цялото плащане от Банката по договора за банкова сметка, при положение, че банковата сметка е съвместна и без нейно съгласие не могат да се теглят суми. Ищцата иска ответникът да и плати половината от сумата по договора за банкова сметка като квалифицира иска си по чл. 45 ЗЗД. Въззивният съд е квалифицирал иска по чл. 59 ЗЗД, като е отменил първоинстанционото решение постановено по чл. 45 ЗЗД. Благоевградския окръжен съд е приел, че ищцата е обедняла чрез намаляването на имуществото му с половината от вземането към Банката, а ответникът се е обогатил с тази половина от вземането към Банката по договора за банкова сметка и липсва правоотношение между ищцата и кредитора за това разместване на имуществени блага.
Налице са данни за вероятна недопустимост на въззивното решение, поради нередовност на исковата молба, състояща се в непълнота на обстоятелствената част. Ищецът е длъжен да направи твърдения за осъществили се факти, които са необходимо условие за възникване на субективното му право, чиято защита иска. Когато въззивният съд не е отстранил нередовността на исковата молба, въззивното решение се обезсилва като делото се връща за уточняване на основанието на иска. В случая има данни, че липсват твърдения за осъществили се правно релевантни факти, елементи от фактическия състав на правото по чл. 59 ЗЗД, както и на правото по чл. 45 ЗЗД, тъй като предпоставките на иска по чл. 59 ЗЗД са обедняване, обогатяване, липса на правоотношение относно разместването на имуществените блага и липса на друг иск, а предпоставките на чл. 45 ЗЗД са противоправно поведение, вина, причинна връзка, засягане на блага, предмет на абсолютни субективни права и вреда.
Воден от горното, ВКС
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 6147/ 25.11.2016г., постановено по в.гр.д. 336/2016г. на Благоевградски окръжен съд.
Указва на касатора Б. Я. К. в 1- седмичен срок от съобщението да представи квитанция за платена д.т. по сметка на ВКС в размер на 126,79лв., иначе касационното производство ще бъде прекратено.
Делото да се докладва за насрочване.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар