Определение №63 от 40584 по ч.пр. дело №21/21 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 63

София 10.02.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 януари две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 21/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3,т.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Н. Д. Б. от[населено място], приподписана от адв. Кр. Н., срещу определението на Л. окръжен съд, № 610 от 05.10.2010г. по ч.гр.д. № 425/2010г., с което е потвърдено определението на Т. районен съд, № 374 от 09.08.2010г. по гр.д. № 631/2010г., с което е прекратено производството по делото и е изпратено за разглеждане от местно компетентния съд – Районен съд[населено място].
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
За да потвърди определението на първоинстанционния съд, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено за разглеждане от Варненския районен съд по правилата на местната подсъдност, въззивният съд е приел, че е предявен положителен установителен иск по чл. 124 ГПК. Приел е, че за да са налице условията на чл. 114 ГПК ищецът следва да представи към исковата молба писмени доказателства за обичайното място на полагане на труд. Изборът на местно компетентен съд следва да се основава на установените по делото факти към момента на предявяване на иска. Такива доказателства към исковата молба не са представени, поради което не са налице условията на чл. 114 ГПК, а следва да се приложи общата разпоредба – чл. 105 ГПК определяща, че искът е подсъден на съда, в района на който е седалището на ответника.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречиво решаване от съдилищата на материалноправния въпрос „предявеният иск за установяване на трудово правоотношение трудов спор ли е, и приложима ли е разпоредбата на чл. 114 ГПК ако не е бил сключен писмен трудов договор”. Прилага съдебна практика.
ВКС намира, че са налице сочените от частния жалбоподател предпоставки за допускане на касационно обжалване на въззивното определение. Определението е постановено в противоречие с приложената съдебна практика на ВКС, с която е прието, че установяването на съществуването на трудово правоотношение е допустимо по общия ред чрез трудов спор по чл. 357 КТ. Настоящият състав на ВКС намира за правилно изразеното в приложената практика на ВКС становище относно правната квалификация на предявен иск за установяване съществуването на трудово правоотношение.
Предвид дадения отговор на поставения въпрос ВКС намира частната жалба за основателна.
Правната квалификация на иска се извършва от съда въз основа на въведените фактически обстоятелства, на които се основава претенцията, и заявения петитум. Н. Б. твърди в исковата молба, че е работил по трудово правоотношение в хотел „О.”[населено място], възникнало въз основа на трудов договор, като се позовава на писмени доказателства – дневник за предаване смяна, разходни касови ордери за платено трудово възнаграждение, и извънсъдебно признание на ответника. Изложените от ищеца обстоятелства квалифицират претенцията като иск за установяване съществуването на трудово правоотношение – чл. 357, ал. 1 КТ, и обосновават прилагането на правилото на чл. 114 ГПК, чиято цел е да улесни защитата на правата на работниците и служителите.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Л. окръжен съд, № 610 от 05.10.2010г. по ч.гр.д. № 425/2010г.
ОТМЕНЯ определението на Л. окръжен съд, № 610 от 05.10.2010г. по ч.гр.д. № 425/2010г. и потвърденото с него определение на Т. районен съд, № 374 от 09.08.2010г. по гр.д. № 631/2010г., с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено за разглеждане от Варненския районен съд.
ВРЪЩА делото на Т. районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар