Определение №63 от 41687 по гр. дело №4149/4149 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 63

С., 17.02.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 14 февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

изслуша докладваното от съдията Ценка Георгиева гр.дело № 4149/2013 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Постъпило е запорно съобщение от ЧСИ И. Х., рег. № 878, с район на действие Окръжен съд – Ямбол, с което налага запор върху внесената от длъжника Завод за технически и каучукови изделия О. [населено място], по сметка на ВКС сума от 70 000 лв. като обезпечение за спиране на изпълнението, и нарежда сумата да се преведе по посочената сметка на ЧСИ за удовлетворяване вземането на взискателите М. К. С., С. К. Д. и К. Д. К..
Върховният касационен съд намира, че са налице предпоставките за уважаване на искането като внесеното обезпечение се преведе по изп. дело за погасяване на вземането по влязлото в сила решение на Бургаския апелативен съд от 13.02.2013г. по в.гр.д. № 364/2012г.
Водим от горното Върховният касационен съд, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ПРЕВЕДЕ по банковата сметка на Частен съдебен изпълнител И. Х., рег. № 878, с район на действие Окръжен съд – Ямбол, при И. А. Б. клон Я., IBAN [банкова сметка], сумата 70 000 лв., внесена по сметката за обезпечения на ВКС на 06.03.2013г. от Завод за технически и каучукови изделия О. [населено място].
Препис от определението да се предаде в счетоводството на Върховния касационен съд за изпълнение.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар