Определение №631 от 41033 по търг. дело №126/126 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 631
С., 4.05.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 април две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 1631/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [община], подадена от пълномощниците адв. Е. Б. и адв. Х. М., срещу въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, № 1201 от 12.08.2011г. по в.гр.д. № 1906/2011г., с което е потвърдено решението на Асеновградския районен съд, 1 гр. с-в, № 217 от 03.06.2011г. по гр.д. № 201/2011г., с което са уважени предявените от Н. А. Т. против [община] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да уважи предявените от Н. А. Т. против [община] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че извършеният от работодателя подбор не е законосъобразен. Липсва протокол за оценка на комисията по подбора, от който да е видно каква оценка са получили двете касиерки по всички предварително зададени критерии и съответно каква е общата оценка на комисията за всяка от служителките. Приел е, че съдът не може да преценява законосъобразността на подбора въз основа на разпитани по делото свидетели. Техните показания биха могли само допълнително да заострят вниманието на съда по някои детайли при наличие на един законосъобразно проведен подбор.
К. [община] моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по процесуалноправния въпрос „може ли работодателят да докаже с всички доказателствени средства законосъобразното извършване на подбора и в частност може ли съдът да преценява законосъобразността на подбора по чл. 329 КТ на базата на показанията на разпитани по делото свидетели”. Прилага съдебни решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, с които е прието, че извършването на подбор по чл. 329 КТ работодателят може да докаже с всички доказателствени средства /решение № 133/2010г. ІV г.о. ВКС/, че законът не предвижда начин и форма на извършване на подбора, не се изисква неговото писмено документиране, съставяне на протоколи и др. подобни, и той може да бъде доказан с всички доказателствени средства /решение 0 525/2010г. ІV г.о. ВКС, решение № 465/2010г. ІІІ г.о. ВКС и решение № 30/2011г. ІІІ г.о. ВКС/.
ВКС намира, че са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1 КТ за допускане на касационно обжалване по поставения от касатора въпрос по прилагането на чл. 329 КТ, който е от значение за изхода по настоящото дело и е решен от въззивния съд в противоречие с представената съдебна практика на ВКС. На жалбоподателя следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 105 лв. за разглеждане на касационната жалба, на основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, във вр. чл. 84, т. 3 ГПК.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Пловдивския окръжен съд, № 1201 от 12.08.2011г. по в.гр.д. № 1906/2011г.
Указва на [община] в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за платена държавна такса по сметка на ВКС в размер на 105 лв. като в съобщението се впише, че при неизпълнение на указанието касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносна бележка за платена държавна такса делото да се докладва на председателя на ІІІ г. о. на ВКС за насрочване.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар