Определение №632 от 41180 по ч.пр. дело №471/471 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 632

С. 28.09.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 26 септември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 471/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Т. Ц. К. от [населено място], [община], подадена от пълномощника му адв. К. Татарска, срещу определението на Софийски окръжен съд, ІІІ-ти гр. с-в, № 173 от 16.05.2012г. по ч.гр.д. № 377/2012г., с което е потвърдено разпореждането на Ботевградския районен съд, 5 гр. с-в, № 1010 от 06.03.2012г. по гр.д. № 1113/2011г., с което е оставена без уважение молбата на Т. Ц. К. за освобождаване от заплащане на държавна такса.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК. За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното:
Ботевградският районен съд е оставил без уважение молбата на Т. Ц. К. да бъде освободен от заплащане на държавна такса по предявения иск с правно основание чл. 45 ЗЗД, по съображения, че ищецът е работоспособен, в добро здравословно състояние, получава месечно възнаграждение над минималната за страната работна заплата, като същевременно не желае да ползва правна помощ по реда на чл. 94 ГПК, а е заплатил на процесуалния си представител адв. Татарска адвокатско възнаграждение в размер на 1950 лв., при минимално възнаграждение от 753 лв. Поради това съдът е приел, че ищецът има достатъчно средства да заплати дължимите такси и разноски по производството.
В. съд е потвърдил първоинстанционното разпореждане със същите мотиви, като е приел освен това, че декларираните от ищеца данни за имотното състояние са непълни и неактуални.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение, тъй като съдът се е произнесъл по съществени материалноправни и процесуалноправни въпроси в противоречие с практиката на ВКС, а също така тези въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Конкретен въпрос обаче не е формулиран. Изложени са съображения, че въззивният съд не се е съобразил с представените доказателства.
Съгласно чл. 280, ал. 1 ГПК и приетото с т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС, касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното въззивно решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК.
По изложените съображения въззивно решение не следва да се допусне до касационно обжалване.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Софийски окръжен съд, ІІІ-ти гр. с-в, № 173 от 16.05.2012г. по ч.гр.д. № 377/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар