Определение №632 от 43039 по ч.пр. дело №2446/2446 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 632

София.31.10.2017 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
т.дело № 2446/2017 година

Производството е по чл.274, ал.2, предл.първо от ГПК. Образувано е по подадена от [фирма] частна жалба срещу разпореждане от 27.06.2017 г. по т.д. № 3238/2016 г. на Апелативен съд – София Търговско отделение, девети състав, за връщане на касационна жалба срещу постановеното по делото решение, поради неотстраняване в срок на констатирана нередовност на жалбата.
Частният жалбоподател счита, че с приложеното към молбата от 20.06.2017 г. платежно нареждане за внесена по сметка на ВКС държавна такса от 30 лв., са изпълнени дадените от САС указания и констатираната нередовност е отстранена. Твърди се, че независимо от липсата посочен номер на делото по описа на въззивната инстанция, записаното в платежния документ основание – „допускане на касационно обжалване на решение 923/20.04.2017 г. на САС” е достатъчно за извеждане на извод, че платената държавна такса касае именно настоящото производство. В частната жалба са развити и съображения за неправилност на разпореждането, с което администриращият касационната жалба съд е постановил разпореждане за оставянето й без движение. Те са основани на приложеното към жалбата пл.нареждане за внесена по сметка на ВКС държавна такса от 50 лв., което не е съобразено от апелативния съд.
Върховният касационен съд, състав на второ търговско отделение, след преценка на данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
За да постанови връщане на подадената от [фирма] касационна жалба срещу въззивното решение по т.д. № 3238/2016 г. на Апелативен съд – София, Търговско отделение, 9 състав, съдията-докладчик е приел, че в рамките на предоставения едноседмичен преклузивен срок не е отстранен недостатък на жалбата, посочен в разпореждане от 06.06.2017 г. Отчетено е, че при оставяне на касационната жалба без движение са дадени изрични указания както във връзка с точно дължимата сума, съставляваща държавна такса за производството по допускане на касационно обжалване, така и указания за оформянето на платежния документ, съдържащ и номера на делото, по което е постановено обжалваното решение, тъй като такъв не е фигурирал в представеното с жалбата пл.нареждане. В атакуваното разпореждане е констатирано, че в приложеното към молба вх. № 10989/20.06.2017 г. платежно нареждане, удостоверяващо внасянето на 30 лв. по сметката на ВКС отново не е посочено делото на САС, по което е постановено обжалваното решение. Поради процесуалното бездействие на дружеството – касатор, съдът е приложил последиците по чл.286, ал.1, т.2 ГПК.
Обжалваното разпореждане е правилно. Предвид липсата на надлежно оформен платежен документ, съдържащ и номера на делото, по което е постановено обжалваното решение, въззивният съд е изпълнил правомощието си по чл. 285, ал.1 ГПК. Дадените указания, необходими за съотнасяне на платежното нареждане към конкретното дело, са прецизни и съобразени със самостоятелната номерация на делата в различните отделения на съда. Правилна е констатацията на администриращия жалбата съд, че в рамките на дадения едноседмичен преклузивен срок указанието не е изпълнено, тъй като в приложеното към молбата от 20.06.2017 г. ново пл.нареждане е възпроизведено посоченото в първоначално представеното пл.нареждане основание за плащането на държавна такса – „допускане на касационно обжалване на решение 923/20.04.2017 г. на САС”. Това сочи на пълно неизпълнение на даденото указание във връзка с редовността на касационната жалба.
Като неоснователни следва да се преценят доводите на дружеството – частен жалбоподател, че след като в молбата, с която е представено новото пл.нареждане фигурира номера на делото, по което е постановено обжалваното решение, това е достатъчно, за да се счетат за изпълнени дадените от съда указания. Твърденията на страната, обективирани в молба от 20.06.2017 г. не обвързват съда, нито би могло да се изведе извод, че след като пл.нареждане е приложено именно към тази молба, то е съотносимо към конкретното дело. Не съответстват на данните по делото и доводите в частната жалба, че пл.документ съдържа освен номер на обжалваното въззивно решение и постановилия го съдебен състав на САС.
Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 27.06.2017 год. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, девети състав, за връщане на подадената от [фирма] касационна жалба срещу решение № 923 от 20.04.2017 г. по т.д. № 3238/2016 г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар