Определение №635 от 41183 по ч.пр. дело №504/504 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 635

С. 01.10.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 504/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. първо ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма] [населено място], срещу определението на Русенския окръжен съд, № 3025 от 18.06.2012г. по гр.д. № 312/2012г. с което е върната подадената от [фирма] касационна жалба против въззивно решение на Русенския окръжен съд, № 288 от 14.05.2012г. по в.гр.д. № 312/2012г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Русенският окръжен съд е върнал подадената от [фирма] касационна жалба против въззивно решение на същия съд по в.гр.д. № 312/2012г.,на основание чл. 280, ал. 2 ГПК предвид цената на иска – под 5000 лв.
Частният жалбоподател счита, че в цената на иска следва да се включи и стойността на възлагане изграждането на общински път-тупик, при което цената на иска е над 5000 лв.
Определението е правилно.
Цената на иска се определя съгласно действащите към момента на предявяване на иска процесуални правила и не може да се повдига извън производството по чл. 70 ГПК. Определената по този ред цена на иска остава неизменна за цялото производство по делото, освен при увеличение на спорния предмет. В случая посочената от ищеца цена на иска, съобразно данъчната оценка на вещното право, е 3138,10 лв. Въпросът за цената на иска не е бил повдиган от ответника по реда на чл. 70 ГПК, поради което изложените в частната жалба доводи за по-висок размер на цената на иска са неоснователни. Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 2 ГПК в редакцията по ДВ бр. 100 от 21.12.2010г., не подлежат на касационно обжалване решенията по дела с цена на иска до 5 000 лв.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Русенския окръжен съд, № 3025 от 18.06.2012г. по гр.д. № 312/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар