Определение №636 от 41033 по гр. дело №1616/1616 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№. 636
С., 4.05.2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 24 април две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. Иванова
И. Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Георгиева
дело № 1616/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Народно читалище- Развитие-1960 [населено място], подадена от процесуалния представител адв. П К., срещу въззивното решение на Ловешкия окръжен съд, № 204 от 05.08.2011г. по в.гр.д. № 396/2011г., с което е отменено решението на Тетевенския районен съд, № 71 от 03.06.2011г. по гр.д. № 743/2010г. в частта, с която е отхвърлен искът по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ на Е. Р. И. против Народно читалище- Развитие-1960, и с въззивното решение искът е уважен като ищцата е възстановена на заеманата преди уволнението длъжност „секретар библиотекар”.
Ответницата по касация Е. Р. И. от [населено място] не е изразила становище.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
Не са налице обаче предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение поради следните съображения:
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът Народно читалище- Развитие-1960 моли да се отмени въззивното решение като процесуално недопустимо, евентуално да се отмени като постановено при нарушаване на процесуалните правила. Доводите за недопустимост на решението са основани на твърдения, че въззивната жалба е просрочена.
Съгласно приетото в т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС Върховният касационен съд е длъжен и служебно да допусне обжалваното съдебно решение до касационен контрол, ако съществува вероятност то да е нищожно или недопустимо. В случая не съществува вероятност обжалваното решение да е недопустимо. П. решение е постановено на обявената в с.з. на 26.05.2011г. по реда на чл. 315, ал. 2 ГПК дата – 03.06.2011г., от която дата тече двуседмичният срок за обжалване. В. жалба е подадена на 14.06.2011г. – в законовия срок.
Останалата част на изложението не съдържа материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, а доводи за неправилност на решението. Съгласно посоченото по-горе ТР на ВКС касаторът е длъжен да посочи правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, като израз на диспозитивното начало в гражданския процес. Обвързаността на касационния съд от предмета на жалбата се отнася и до фазата на нейното селектиране. Обжалваното въззивно решение не може да се допусне до касационен контрол, без да бъде посочен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос от значение за решаването на делото, решен от въззивния съд при някоя от хипотезите на чл. 280, ал. 1,т. 1-3 ГПК.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Ловешкия окръжен съд.
Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Ловешкия окръжен съд, № 204 от 05.08.2011г. по в.гр.д. № 396/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар