Определение №638 от 40688 по гр. дело №128/128 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 638
С. 25.05.2011 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 17 май две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И.
И. П.

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 128/2011 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Прокуратурата на Република България, подадена от Б. С. – прокурор в Апелативна прокуратура [населено място], срещу въззивното решение на Софийски апелативен съд, ГО, VІІ с-в, № 827 от 03.11.2010г. по в.гр.д. № 444/2010г., с което е оставено в сила решението на Софийски градски съд, ГО, І-1 с-в, от 19.04.2010г. по гр.д. № 2346/2007г., с което е осъдена Прокуратурата на РБ да заплати на И. Д. Т. на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 З. сумата 17 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконно обвинение.
Ответникът по касация И. Д. Т. от [населено място] в представения писмен отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирано лице срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе по допускане на касационното обжалване на въззивното решение Върховният касационен съд, трето г. о., взе предвид следното:
К. Прокуратурата на Република България моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение поради противоречие със задължителна практика на ВКС – ППВС № 4/68г., ТР № 3/2005г. и ТР № 1 /2001. по процесуалноправния въпрос за определяне на неимуществените вреди след задължителна преценка на всички конкретно съществуващи обстоятелства за точното прилагане на принципа на справедливостта по чл. 52 ЗЗД и по материалноправния въпрос за определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди, претърпени от пострадалото лице. Прилага съдебни решения. 1, т. 2 З..
Върховният касационен съд намира, че не е налице посоченият критерии по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за селекция на касационните жалби, тъй като не се констатира твърдяното противоречие на въззивното решение със задължителната съдебна практика.
Съгласно ППВС № 4/68г., раздел ІІ, размерът на обезщетенията за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост, като понятието „справедливост” по смисъла на чл. 52 ЗЗД не е абстрактно, а е свързано с преценка на редица конкретно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат предвид от съда при определяне на размера на обезщетението. Постановлението изброява част от обстоятелствата, които са от значение при определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди при телесни повреди и смърт. По въпроса за определяне на обезщетенията за неимуществени вреди от незаконно обвинение по искове по чл. 2 З., с ТР № 3/2005г. ОСГК на ВКС, т. 11, са дадени задължителни указания на съдилищата относно критериите, по които следва да определят обезщетенията. Прието е, че от значение са броят на деянията, за които е постановена оправдателна присъда и тежестта на тези за които лицето е осъдено, съпоставени с тези за които е оправдано, като се съобразят особеностите на всеки конкретен случай. В. решение е постановено в съответствие с посочената съдебна практика. Съдът е взел предвид всички конкретни обстоятелства, относими към определяне на размера на обезщетението – броя на деянията, за които е обвинен пострадалият, публичното им разгласяване, периодът на наказателното преследване, отражението на тези обстоятелства върху здравословното и психично състояние на ответника, оставането му без професионална реализация за период от три години и лишаването му от средства за лечение на по-малкото дете, което има сериозни и трайни здравословни проблеми.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение намира, че не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на решението на Софийски апелативен съд.
Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Софийски апелативен съд, ГО, VІІ с-в, № 827 от 03.11.2010г. по в.гр.д. № 444/2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар