Определение №641 от 41184 по ч.пр. дело №543/543 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 641

С. 02.10.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 543/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 255 – 257 ГПК.
Образувано е по молба на З. И. В. и Б. Д. В., двамата от [населено място], за определяне на срок при бавност за разглеждане на жалбите им за отмяна на издаден от Дупнишкия районен съд изпълнителен лист по гр.д. № 1466/2006г.
Върховният касационен съд като взе предвид изложеното в молбата и данните по делото, намира за установено следното:
С влязлото в сила решение № 200 от 15.05.2008г. по в.гр.д. № 205/2008г. на Кюстендилския окръжен съд са осъдени З. И. В. и Б. Д. В. да заплатят солидарно на В. И. Б. по иск с правно основание чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността сумата 4 475 лв., представляваща обезщетение за лишаване от ползването на съсобствен имот, и на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД сумата 505,23 лв. лихва.
По молба на В. И. Б. от 21.07.2011г. на същия е издаден изп. лист за присъдените му суми.
От разпореждането на Кюстендилския окръжен съд от 02.08.2012г. по в.гр.д. № 205/2008г. е видно, че по жалбите на З. и Б. В. от 01.08.2011г. срещу разпореждането за издаване на изп. лист, на 19.07.2012г. е образувано гр.д. № 470/2012г. на Кюстендилския окръжен съд
, който с определение от 3.07.2012г. се е произнесъл като е потвърдил разпореждането от 21.07.2012г. на Дупнишкия районен съд за издаване на изп. лист. Със същото определение е отменено разпореждането по гр.д. № 1152/2005г. на Д. за издаване на изп. лист и същият е обезсилен, а по частната им жалба срещу издаване на изп. лист по гр.д. № 1073/2006г. и гр.д. № 1749/2006г. на Д. жалбите са върнати за комплектоване, след което да се върнат на Кюстендилския окръжен съд.
Въз основа на така установените обстоятелства ВКС намира, че съдът не е допуснал неоснователно забавяне на съдебното производство и не следва да се определя срок за изпълнение на посочените в молбата процесуални действия.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на З. И. В. и Б. Д. В., двамата от [населено място], за определяне на срок при бавност за разглеждане на жалбите им за отмяна на издаден от Дупнишкия районен съд изпълнителен лист по гр.д. № 1466/2006г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар