Определение №641 от 41563 по ч.пр. дело №6060/6060 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 641

С. 16.10.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 15 октомври две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 6060/2013г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. второ ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. С. П. от [населено място], срещу определението на Върховния касационен съд, ІІІ гр. отд., № 457 от 18.07.2013г. по ч.гр.д. № 2386/2013г., с което е оставена без разглеждане подадената от Е. С. П. частна жалба против разпореждането на СГС, ГО, 4-г с-в, от 09.01.2013г. по ч.гр.д. № 5075/2012г., с което съдът е указал на жалбоподателя в едноседмичен срок частната жалба да бъде приподписана от адвокат.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
Върховния касационен съд е оставил без разглеждане подадената от Е. С. П. частна жалба против посоченото по-горе разпореждане на СГС по съображения, че същото не подлежи на инстанционен контрол. Приел е, че обжалваното разпореждане не е преграждащо, а по движението на делото. Същото има за цел да отстрани установената от съда нередовност на подадената частна касационна жалба. Същевременно законът не предвижда изрично възможността този съдебен акт да бъде обжалван.

Частният жалбоподател счита, че определението е преграждащо
Жалбата е неоснователна.
Правилно съдът е приел, че не е налице нито една от хипотезите на чл. 274, ал. 1 ГПК. Определението /разпореждането/ с което се оставя без движение производството по делото, не подлежи на самостоятелен инстанционен контрол. Срещу това определение страната може да се защити чрез обжалване на определението за прекратяване на делото – т.5 на ТР №1/17.07.2001г. ОСГК на ВКС, което не е загубило сила в тази част.
По изложените съображения определението следва да се остави в сила.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Върховния касационен съд, ІІІ гр. отд., № 457 от 18.07.2013г. по ч.гр.д. № 2386/2013г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар