Определение №642 от 43431 по ч.пр. дело №1929/1929 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 642

Гр.София, 27.11. 2018 г.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, в закрито съдебно заседание на 26.11.2018 г. в състав:
СЪДИЯ: П. ХОРОЗОВА
като разгледа материалите по ч.т.д.№ 1929/2018 г., съобрази следното:

С определение № 544/09.10.2018 г. по ч.т.д.№ 1929/2018 г. съставът на ВКС, ТК, ІІ т.о. по реда на чл.274 ал.3 ГПК не е допуснал касационно обжалване на определение № 271/23.04.2018 г. по ч.т.д.№ 228/2018 г. на Варненския апелативен съд.
Постъпила е частна жалба вх. № 8998/17.10.2018 г. от процесуалния пълномощник на М. Й. Т. с искане да бъде разгледана от друг тричленен състав на ВКС, ТК, който да отмени като неправилно определението по ч.т.д.№ 1929/2018 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.
Частната жалба е подадена от легитимирано лице, но е насочена против съдебен акт, който не подлежи на инстанционен контрол, съобразно правилата на чл.274 ГПК, т.к. с постановяване на определението по чл.274 ал.3 ГПК редът за обжалване се изчерпва.
На посоченото основание частната жалба се явява недопустима и като такава не подлежи на администриране, а на връщане.
Така мотивиран, съдът
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА частна жалба вх. № 8998/17.10.2018 г., подадена от М. Й. Т., против определение № 544/09.10.2018 г. по ч.т.д.№ 1929/2018 г. на ВКС, ТК, ІІ т.о.
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщаването му на страната пред друг състав на ВКС, ТК.

СЪДИЯ:

Определение №42 от 39968 по търг. дело №247/247 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                                 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                          № 42                                           София, 04.06.2009 г.              Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия,

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
porn