Определение №643 от 41184 по ч.пр. дело №521/521 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 643

С. 02.10.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. ч.гр.д. № 521/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на ОУ „Св. Св. К. и М.” Д., представлявано от директора Ю. М., срещу определението на Варненския окръжен съд, ГО, V с-в, № 1773 от 25.06.2012г. по ч.гр.д. № 1500/2012г., с което е потвърдено разпореждането на Девненския районен съд, № 567 от 23.03.2012г. по гр.д. № 1620/2010 г. с което е върната въззивната жалба на ОУ „Св. Св. К. и М.” срещу постановеното по същото дело решение.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на обжалване съгласно правилото на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК. ВКС допуска касационно обжалване на тези определения когато са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1 ГПК.
За да се произнесе по допускане на касационно обжалване на въззивното определение ВКС взе предвид следното.
Девненският районен съд е върнал въззивната жалба на ОУ „Св. Св. К. и М.” срещу постановеното по същото дело решение, с мотиви, че жалбоподателят не е отстранил в срок нередовността на въззивната жалба – не е представил доказателства за внесена държавна такса от 50 лв.
В. съд е потвърдил разпореждането на първоинстанционния съд като е приел, че не е достатъчно само плащането на държавната такса в указания срок, но е следвало да се представи и доказателство за извършеното плащане, така както е указано от първоинстанционния съд.
Частният жалбоподател моли да се допусне касационно обжалване на въззивното определение поради наличие на противоречива съдебна практика по въпроса „има ли право съдът да върне въззивна жалба на основание чл. 262, ал. 3 ГПК, когато допуснатата нередовност е отстранена в срок, но той не е узнал за това обстоятелство”. Представя съдебна практика.
ВКС намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение по поставения въпрос, тъй като въпросът съдържа условие, което в случая не е налице. Твърди се, че допуснатата нередовност е отстранена в срок, но в случая не са изпълнени указанията на съда, дадени с разпореждането на Девненския районен съд № 303/13.02.2012г. жалбоподателят да представи доказателства за внесена държавна такса. Приетото от въззивния съд е в съответствие с практиката на ВКС – например определение № 293 от 21.04.2012г. по ч.гр.№ 231/2012г. ІІІ г.о. ВКС с което е прието, че макар и държавната такса да е внесена, не е изпълнено даденото от съда указание в едноседмичен срок жалбоподателят да представи доказателства за внесената такса за разглеждане на касационната жалба.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното определение на Варненския окръжен съд, ГО, V с-в, № 1773 от 25.06.2012г. по ч.гр.д. № 1500/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар