Определение №648 от 43433 по ч.пр. дело №2880/2880 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№648

София, 29.11.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и осми ноември две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 2880/2018 година

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК. Образувано е по частна жалба с вх. № 3091 от 20.02.2018 г., подадена от Т. Г. Г. срещу определение № 233 от 22.01.2018 г. по ч.гр.д. № 6592/2017 г. на Софийския апелативен съд, Търговско отделение, трети състав, с което е оставена без разглеждане частната й жалба с вх. № 142335/26.10.2017 г. срещу разпореждане № 14610/14.08.2017 г. от 14.08.2017 г. по т.д. № 1949/2013 г. на Софийски градски съд, VІ-12 състав за връщане на депозирана от „Агро Транс капитал” ЕООД частна жалба срещу определение на съда за оставяне без уважение на искане на това дружество за прекратяване на производството по делото.
Настоящото производство е образувано след като с определение по ч.т.д. № 2671/2018 г. ВКС, І т.о. е отменил разпореждането от 30.03.2018 г. на Софийския апелативен съд по ч.гр.д. № 6592/2017 г., с оглед неприложимостта на чл.284 ал.2 ГПК по отношение на частната жалба на Г. и след изпълнение, от страна на въззивния съд, на дадените указания за администриране на частната жалба с вх. № 3091/20.02.2018 г.
В частната жалба се поддържат доводи за незаконосъобразност на атакуваното определение. Изразява се несъгласие с изразеното от САС становище за липса на правен интерес за Г. да обжалва връщането на депозирана от друг ответник частна жалба. Твърди, че след като и тя е ответник в образуваното пред СГС производство по реда на чл.422 ГПК, то произнасянето по частната жалба на „Агро Транс капитал” ЕООД засяга пряко нейните интереси.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото, приема следното:
Частната жалба е подадена от надлежна страна, при спазване на преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК. Насочена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се преценява като процесуално допустима.
За да постанови атакуваното определение, съдебният състав на Софийски апелативен съд е приел, че частната жалба на Т. Г. е недопустима, тъй като е насочена срещу разпореждане за връщане на депозирана от друга страна по делото /друг ответник/ частна жалба. Прието е, че за Г. липсва правен интерес от обжалване на посоченото разпореждане, доколкото с него съдът се е произнесъл по искане на друг участник в процеса, а и с този съдебен акт не се накърнява правото на защита на ответницата Г..
Определението на Софийския апелативен съд е законосъобразно.
При постановяването му съдебният състав правилно е отчел, че Т. Г. няма правен интерес от подаване на жалба срещу разпореждането на СГС, с което е върната, поради неотстраняване на констатирани нередовности, частна жалба, подадена от друг ответник – „Агро Транс капитал” ЕООД. Очевидно е, че при мотивиране на изводите си за процесуална недопустимост на сезиращата частна жалба, САС е съобразил, че конституираните с исковата молба на „Уникредит Лизинг” АД ответници /сред които и Г./ са солидарни длъжници по издадената заповед по чл.417 ГПК по ч.гр.д. № 80005/2013 г. на РС-Монтана и като обикновени другари по предявения иск по чл.422, ал.1 ГПК, е приложима разпоредбата на чл.216, ал.1 ГПК. Затова и доводите в настоящата частна жалба за наличие на интерес от обжалване на посоченото разпореждане, не могат да бъдат споделени.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 233 от 22.01.2018 г. по ч.гр.д. № 6592/2017 г. на Софийския апелативен съд, Търговско отделение, трети състав.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *