Определение №651 от 22.10.2013 по ч.пр. дело №4264/4264 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 651

София, 22.10. 2013 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на петнадесети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

като изслуша докладваното от съдията Емил Томов ч.гр. д. № 4264по описа за 2013 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК, образувано по частна жалба на Л. П. С. и А. С. от [населено място] срещу определение № 106 от 18.04.2013г. по гр.д №1264/2013г на ІV г.о на Върховен касациоинен съд, с което на основание чл. 280 ал. 2 от ГПК (изм. ДВ бр.100 от21.12.2010) е оставена без разглеждане касационната жалба на настоящия жалбоподател срещу въззивно решение на Благоевградски окръжен съд ,постановено по обективно и субективно съединени искове за обезщетение с правно основание чл. 59 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД , при главница и лихва под размера на чл. 280 ал.2 от ГПК за всеки от исковете .
В частната жалба се изтъква оплакване за неправилност , което жалбоподателите подкрепят с довод за недопустимост на обжалваното решение . При недопустимост Върховен касационен съд е длъжен да подложи решението на касационен контрол ,съгласно ТР №1 от 19.02.2010г на ОСГТК .
Частната жалба е неоснователна .
Обжалваното определение е законосъобразно . Постановеното от въззивния съд решение е извън критерия за допустимост на касационо обжалване по чл. 280 ал.2 от ГПК ( изм. ДВ бр.100 от21.12.2010) с оглед цената на всеки от ищите ,като исковете са предявени при обективно и субективно съединеняване, Цената се съобразява по отделно , а не сумарно. От безспорната констатация относно цената , в случая под 5000 лева , следва и направения с обжалваното определение извод ,че касационната жалба слещу въззивното решение не е подлежала на разглеждане . Недопустимостта на жалбата означава ,че ВКС не може да обсъжда изтъкваните от касатора пороци на обжалваното решение ,независимо от какво естество са те . Вероятността решението да е недопустимо се преценява при допускането до касационно обжалване (основанията на чл. 280 ал.1 ГПК) , преценката за недопустимост е основание за обезсилване на решението при инстанционен контрол и , но до инстанционен контрол от ВКС на недопустимо решение може да се стигне единствено при допустима жалба .
По изложените съображения ВКС , ІІІ г.о ,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение № 106 от 18.04.2013г. по гр.д №1264/2013г на ІV г.о на Върховен касациоинен съд
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар