Определение №651 от 40871 по ч.пр. дело №632/632 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 651

С. 24.11.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 21 ноември две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна П.

като изслуша докладваното от съдията Ц. Георгиева гр.д. № 632/2011г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. К. В. от [населено място], срещу определението на Софийски градски съд, АО, ІІІ Г с-в, от 27.09.2011г. по в.гр.д. № 8898/2011г., с което е върната като просрочена частната касационна жалба на И. К. В. срещу постановеното по същото дело определение № 12665 от 01.09.2011г. с което е потвърдено определение № 17 от 25.03.2011г. по гр.д. № 5986/2011г. на СРС, 42 с-в, с което е прекратено производството по делото.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което прегражда по-нататъшното развитие на делото, и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 1 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
В. съд е върнал частната касационна жалба на основание чл. 275, ал. 2 във вр. чл. чл. 262, ал. 2, т. 1 ГПК. Приел е, че определението на съда от 01.09.2011г. е връчено на частния жалбоподател И. К. В. чрез адв. Е. М. на 12.09.2011г. Едноседмичният срок за обжалване е изтекъл на 19.09.2011г., а частната касационна жалба е постъпила на 20.09.2011г.
Частният жалбоподател твърди, че съобщението е получено на 13.09.2011г., а не на 12.09.2011г. както е приел съдът.
Определението е правилно.
В съобщението до И. К. В., с което е връчен препис от определение № 12665 от 01.09.2011г., връчено лично на пълномощника му адв. Е. М., е отбелязана дата на връчване 12.09.2011г. Съобщението е официален удостоверителен документ за отразените в него обстоятелства по връчване на книжата по делото. Правилно съобразно отразената в съобщението дата въззивният съд е приел частната жалба за просрочена.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определението на Софийски градски съд, АО, ІІІ Г с-в, от 27.09.2011г. по в.гр.д. № 8898/2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар