Определение №653 от 43767 по ч.пр. дело №2436/2436 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N 653

София, 29.10.2019 година

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на двадесет и осми октомври две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.д. № 2436/2019 година

Производството е по чл.274, ал.2, изр.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Ловно-рибарско сдружение „Сърнена гора“, [населено място], представлявано от председателя на сдружението С. П. С., чрез процесуален пълномощник, срещу определение № 165 от 29.07.2019 г. по т.д. № 1804/2019 г. на Върховния касационен съд, състав на Търговска колегия, първо отделение, с което е оставена без разглеждане депозирана от това сдружение молба за отмяна на основание чл.303, ал.1, т.5 ГПК на определение № 67 от 28.02.2018 г. по гр.д. № 84/2017 г. на Районен съд – [населено място], потвърдено с определение № 261 от 22.06.2018 г. по ч.гр.д. № 468/2018 г. на Окръжен съд – Велико Търново за оставяне без уважение на възражение за местна неподсъдност на делото.
В частната жалба се поддържат доводи за незаконосъобразност на атакувания съдебен акт, с искане за неговата отмяна, с произтичащите от това правни последици. Изразява се несъгласие с изразеното от съдебния състав на ВКС, I т.о. становище, че определението не попада в обхвата на актовете, подлежащи на отмяна по реда на чл.303 ГПК, като в тази насока са изложени подробни фактически и правни съображения.
Ответниците по частната жалба не са заявили становища.

Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение, след преценка на данните по делото и доводите на частния жалбоподател, приема следното:
Частната жалба е подадена от надлежна страна, при спазване на преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК и е насочена срещу подлежащо на обжалване определение, преграждащо образувано пред ВКС извънинстанционно производство. Поради това частната жалба се преценява като процесуално допустима.
За да постанови атакувания процесуален съдебен акт, предходният състав на ВКС е констатирал, че депозираната от ЛРС“Сърнена гора“ молба за отмяна по чл.303, ал.1, т.5 ГПК има за предмет влязло в сила определение, с което е оставено без уважение възражение за неподсъдност на спора му с ЛРС“Сокол-1899“, [населено място], Северноцентрално държавно предприятие [населено място] и ТП“Държавно горско стопанство Елена“ на Районен съд – [населено място]. Приел е, че този съдебен акт няма характеристика на влязло в сила решение и не е от определенията, с които се разрешава/прегражда спор в друго производство по см. на чл.274, ал.3, пр.2 ГПК, поради което не подлежи на отмяна по реда на чл.303 и сл. ГПК.
Определението е правилно и следва да бъде потвърдено. При постановяването му е съобразено, че извънинстанционното производство по чл.303 и сл. ГПК е приложимо към определена категория съдебни актове – решения, ползващи се със сила на пресъдено нещо и определения, имащи техните правни последици. Върху законодателно ограничения обхват на съдебните актове, по отношение на които е допустима отмяна по реда на Глава 24 ГПК, е акцентирано не само в Постановление на Пленума № 2/1977 г. на Върховния съд, но и в Тълкувателно решение № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС. Съображенията на предходния съдебен състав, че определението на въззивния съд, с което е потвърдено определение на първата инстанция за оставяне без уважение на отвод за неподсъдност, не е от категорията на актовете по чл.274, ал.3, т.1 и т.2 ГПК, съответства напълно на задължителните постановки в т.9в от Тълкувателно решение № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС. От възприетото в този акт на нормативно тълкуване произтича и правилността на извода на съдебния състав на I т.о., че влязлото в сила определение за отхвърляне на възражение за неподсъдност, не притежава характеристиката на преграждащо по-нататъшното развитие на делото, нито с него се дава разрешение по същество на друго производство. По отношение на последните съдебни актове е преценен и отговорът, даден в Тълкувателно решение № 5/2015 г. на ОСГТК на ВКС.
Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 165 от 29.07.2019 г. по т.д. № 1804/2019 г. на Върховния касационен съд, състав на Търговска колегия, първо отделение.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *