Определение №656 от 40136 по ч.пр. дело №430/430 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О   П   Р   Е   Д   Е  Л  Е  Н  И  Е
№ 656
 
                     гр.София,  19.11.2009г.
 
ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на деветнадесети ноември през две хиляди и девета година  в състав:
 
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБКА ИЛИЕВА
                                               ЧЛЕНОВЕ: РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА
                                                                         МАРИАНА КОСТОВА
 
след като разгледа, докладваното от съдията КОСТОВА ч.т.д. №430/2009 г. по описа на съда, приема за установено следното:
            Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК
Образувано е по частна жалба на ”К” О. от гр. Х., подадена от адв. Г, адв. колегия гр. Х., с която се иска отмяна на разпореждането на Пловдивския апелативен съд от 23.04.2009г., с което е върната касационната му жалба срещу решението на същия съд, постановено по в.гр.дело № 349/2008г. поради неизпълнение на разпореждането на съда от 10.03.2009г. за внасяне на ДТ по допускане на касационното обжалване в размер на 30 лв. В частната жалба се твърди, че срокът за внасяне на ДТ за касатора започва да тече от 23.04.2009г., датата на получаване на разпореждането на съда от адв. Г, процесуален представител и съдебен адресат на жалбоподателя. ДТ е внесена с вносна бележка от 23.04.2009г., с което жалбоподателят счита, че е спазил указанията на съда за отстраняване на нередовностите на жалбата.
Ответникът “С” О. в писменото си становище иска да се остави без уважение частната жалба, като счита, че връчването на съобщението за отстраняването на нередовностите на касационната жалба по адреса на регистрацията на дружеството е редовно и валидно.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, първо отделение за да се произнесе, взе предвид следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество тя е неоснователа.
С обжалваното разпореждане Пловдивският апелативен съд е постановил връщане на касационна жалба на ”К” О. , поради неизпълнение на разпореждането му за внасяне на ДТ в определения от съда срок, считано от датата на получаване на съобщението от търговското дружество жалбоподател – 17.03.2009г.
Определението е правилно.
За да се приеме, че е спазен срокът за отстраняване на нередовностите на частната жалба, съгласно разпореждането на ПАС, в тежест на жалбоподателя е да докаже както внасянето на ДТ, така и представянето по делото на платежното нареждане най-късно на 24.03.2009г./ чл.284, ал.3, т.4 ГПК/. Съобщението на стр.91, с което е връчен препис от разпореждането на съда за внасяне на ДТ, е връчено по седалището на дружеството на деловодителя Р. И. Връчването на съобщението е редовно, защото е спазена разпоредбата на чл. 50, ал.1 ГПК за връчване на съдебни книжа на търговци и юридически лица по последния вписан в регистъра адрес на управление. Неоснователно е твърдението на процесуалния представител на касатора, че има качеството на съдебен адресат. Правото да посочи съдебен адрес, респ. съдебен адресат, принадлежи на страната по делото, в случая търговското дружество/ чл.42, ал.1 ГПК отм. и чл. 39, ал.1 ГПК/. Нейното е правото да реши дали лично да получава съдебните книжа или чрез друго лице. В случай, по делото няма молба от ”К” О. , в която да сочи за съдебен адрес адв. Г, поради което правилно съдебните книжа са изпращани по седалището на дружеството.
С оглед на изложеното, обжалваното разпореждане ще следва да бъде потвърдено като правилно затова, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо отделение
О П Р Е Д Е Л И :
 
ПОТВЪРЖДАВА разпореждането на Пловдивския апелативен съд от 23.04.2009г., с което е върната касационната жалба на ”К” О. срещу решението на същия съд, постановено по в.гр.дело № 349/2008г.
О. е окончателно.
 
ПРЕДС ЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:
 
 

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *