Определение №657 от 23.10.2013 по ч.пр. дело №5913/5913 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

Определение на Върховен касационен съд 3 г.о 2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 657

София, 23.10.2013 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД ,гражданска колегия , трето отделение , в закрито заседание на петнадесети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:
Председател: ТАНЯ МИТОВА
Членове: ЕМИЛ ТОМОВ
ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
като изслуша докладваното от съдията Томов ч.гр. д. № 5913 по описа за 2013 год. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274 ал.2 от ГПК образувано по частна жалба на П. И. П. от [населено място] чрез пълномощник адв. К.Н. срещу определение №6753 от 26.07.2013г. по гр.д. № 3297/2012г на Пловдивски окръжен съд, с което поради неизпълнение в срок на указание за съдържанието и приложенията по чл. 285 ал.1 вр. чл. 284 ал.3 т.1 ,вр. чл. 280 ал.1 от ГПК и на основание 286 ал.1 т.2 от ГПК е върната касационната жалба на настоящия жалбоподател .С обжалваното определение е констатирано неизпълнение в срок на указанието за прилагане на изложение , надлежно съобщени на касатора на датата 15.07.2013г .
Частният жалбоподател , чрез пълномощника си оспорва законосъобразността на определението за връщане на касационната жалба , тъй като в същата са били засегнати всички обстоятелства за необоснованост на постановеното решение .Указанията са изпълнени , тъй като след съобщаването им са приложени и решения на други съдилища .
В отговор ответницата М. З. оспорва жалбата като неоснователна
Частната жалба е постъпила в срок и е допустима , по същество е неоснователна .
Указанията , дадени от въззивния съд с разпореждане №6004 от 05.07.2013г във връзка с редовността на касационната жалба , са били съответни на изискванията за проверка по 285 вр. чл. 284 ал.3 от ГПК..В постъпилата касационна жалба съдържателно не е било включено изложение по смисъла и изискванията на чл. 280 ал.1 ГПК , в самата жалба не е било посочено никое от основанията за допускане до касационно обжалване, нито е формулиран правен въпрос. Указанията не са изпълнени след съобщаването им . Изложение не е депозирано и допълнително. Извлеченията от съдебни решения, приложени към молбата от 22.07.2013г заедно с вносния документ за първоначално дължимата държавна такса за касационно обжалване, могат да съставляват приложение към изложението , но не го заместват. Съответно е въззивният съд в този случай да прилага последиците на чл. 286 ал.1 т.2 от ГПК и обжалваното определение е законосъобразно. Ето защо частната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение .
По изложените съображения Върховният касационен съд , гражданска колегия, ІІІ г.о,
О П Р Е Д Е Л И:

Оставя в сила определение 6753 от 26.07.2013г. по гр.д. № 3297/2012г на Пловдивски окръжен съд

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Оценете статията

Вашият коментар