Определение №657 от 40505 по ч.пр. дело №525/525 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 657

София, 23.11. 2010г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети ноември две хиляди и десета година в състав

СЪДИЯ БОЙКА СТОИЛОВА

разгледа ч.гр. дело № 525 по описа за 2010г. и приема следното:

Производството е по чл.257 от ГПК. Образувано е по молбата на Н. А. Ф. от[населено място] вх. № 3938/16.ІХ.2010г. с искане за определяне на срок за незабавно разглеждане на частни жалби по гр.д. № 330/2010г. по описа на Апелативен съд В. /ВАС/.
Към молбата е приложено становище на съда, разглеждащ делото.
Молбата е допустима, но разгледана по същество – неоснователна, съображенията за което са следните:
С определение № 320/28.VІ.2010г. по ч.гр.д. № 330/2010г. по въззивната частна жалба на Н. Ф. ВАС е потвърдил определението на Варненския окръжен съд от 04.VІ.2010г., с което производството по гр.д. № 1094/10г., образувано по предявените от нея искове, е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на Варненския районен съд. Съобщение за определението е връчено на Ф. лично на 01.VІІ.2010г. На 07.VІІ.2010г. тя е депозирала частна касационна жалба срещу съдебния акт вх. № 2990, която с разпореждане от 08.VІІ.2010г. е оставена без движение с указания за представяне на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване и за приподписване от адвокат. Указанията са съобщени на 16.VІІ.2010г., като на 21.VІІ. и на 16.VІІІ.2010г. Ф. е представила уточнителни молби. С разпореждане от 22.VІІ.2010г. делото е изпратено на ВКС, който на 02.VІІІ.2010г. го е върнал обратно за приподписване на частната касационна жалба от адвокат. С разпореждане от 04.VІІІ.2010г. такова указание е дадено и то е съобщено на Ф. на 12.VІІІ.2010г. Поради неотстраняване в дадения срок на тази нередовност частната жалба е върната с разпореждане № 1145/17.VІІІ.2010г. Срещу него е подадена частна жалба вх. № 3758/31.VІІІ.2010г., която с разпореждане № 1220/01.ІХ.2010г. е оставена без движение за представяне на изложение и за приподписване от адвокат. Срещу разпореждането е депозирана частна жалба вх. № 3867/13.ІХ.2010г.
При тези обстоятелства молбата за определяне на срок е неоснователна. В разглеждания случай всички действия по администрирането на жалбите срещу постановените от въззивния съд съдебни актове са извършени своевременно, без забавяне. С оглед задължителността на тези действия по силата на чл.285 от ГПК, забавянето на съдебното производство поради извършването им не обосновава наличието на бавност по смисъла на чл.255 от ГПК и, респективно, необходимостта от определяне на срок за извършване на процесуално действие. Ето защо молбата на Ф. следва да бъде отхвърлена.
Водим от горното Върховният касационен съд, Четвърто ГО,
ОПРЕДЕЛИ:

ОТХВЪРЛЯ молба вх. № 3938/16.ІХ.2010г. на Н. А. Ф. от[населено място] за определяне на срок за разглеждане на частни жалби срещу постановени от Варненския апелативен съд по ч.гр.д. № 330/2010г. съдебни актове.
Определението не подлежи на обжалване.
Делото да се върне на Варненския апелативен съд за извършване на следващите се процесуални действия.

СЪДИЯ:

Определение №116 от 40332 по гр. дело №746/746 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

              О           П        Р         Е         Д         Е         Л         Е         Н         И        Е                                                         № 116                                     ГР.София,    03.06.2010 г.                          Върховният касационен съд на Република

Прочети »

Определение №710 от 40144 по ч.пр. дело №704/704 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                        О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                  № 710 София 27.11.2009 год. Върховният касационен съд на Република България, ІІ търговско отделение в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed