Определение №658 от 42352 по ч.пр. дело №2249/2249 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 658

[населено място],14.12.2015 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на десети декември през две хиляди и петнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

като изслуша докладваното от съдия Николова ч. т. д. №2249 по описа за 2015г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274 ал.3 от ГПК.
Подадена е частна касационна жалба от [фирма], в несъстоятелност, против определение №1221/11.05.2015г. по ч.гр.д.№684/2015г. на Софийски апелативен съд, 11 състав, в частта, с която е оставена без уважение частната жалба на дружеството против разпореждане от 17.10.2014г. по т.д.№4437/2012г. на СГС, ТО, VІ – 8 състав, за връщане на въззивната му жалба вх.№78953 от 25.06.2014г. срещу решение от 02.06.2014г. по същото дело.
По делото е постъпило становище от синдика на дружеството Р. Т. относно представителната власт на адв. Г. по отношение на частния жалбоподател. Синдикът възразява, че правомощията на органите на търговеца са прекратени и счита, че той не е единственият представляващ [фирма].
Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение намира, че подадената частна касационна жалба следва да бъде върната като недопустима.
При справка в Търговския регистър се установява, че с решение от 31.07.2013г. по т.д.№3502/2011г. на СГС, ТО, по отношение на дружеството – частен жалбоподател е открито производство по несъстоятелност, като за синдик на дружеството е назначен Р. Т.. Съгласно разпоредбата на чл.658 ал.1 т.7 от ТЗ синдикът участва в производствата по делата на предприятието на длъжника и завежда от негово име дела. Поради това считано от 31.07.2013г. дружеството [фирма], в несъстоятелност, следва да бъде представлявано в производството по т.д.№4437/2012г. на СГС, ТО, VІ – 8 състав, както и в производствата по частни жалби срещу постановени по същото дело актове, не от своя управител, а от назначения синдик.
В случая частната касационна жалба е подадена чрез адвокат Б. Г., упълномощен от управителя на дружеството Л. Б.. С оглед на решението за откриването на производство по несъстоятелност на [фирма] и изявлението на представляващия дружеството синдик, който не потвърждава представителната власт на адв. Г., частната касационната жалба е нередовна. Нередовността не е отстранена по реда на чл.101 от ГПК, поради което частната касационна жалба следва да бъде върната.
Воден от горното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И
ВРЪЩА частната касационна жалба на [фирма], в несъстоятелност, подадена чрез адв. Б. Г., против определение №1221/11.05.2015г. по ч.гр.д.№684/2015г. на Софийски апелативен съд, 11 състав, в частта, с която е оставена без уважение частната жалба на дружеството против разпореждане от 17.10.2014г. по т.д.№4437/2012г. на СГС, ТО, VІ – 8 състав, за връщане на въззивната му жалба вх.№78953 от 25.06.2014г. срещу решение от 02.06.2014г. по същото дело.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на Търговска колегия при Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението до частния жалбоподател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.