Определение №663 от 43426 по тър. дело №1233/1233 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 663
гр. София, 22.11.2018 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 07.11.2018., две хиляди и осемнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1233/18г. за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „РОВО БИЛД”ЕООД-гр.София срещу решение №1989 от 25.08.2017. постановено от САС,5 с-в по т.д. №3633/16., с което е отменено първоинстанционното решение №1934/27.11.2015 г. по т.д./н/ №3321/2010 г. на СГС,ТО, с което съдът по несъстоятелността е прекратил на основание чл. 735 ал.1, т.2 ТЗ производството по несъстоятелност на „ПИРИНЕА ХОЛИДЕЙС”ЕООД, ЕИК [ЕГН] и е постановил заличаване на дружеството в ТР на основание чл.735 ал.3/предишна ал.2/ ТЗ и определение № 7455/03.12.2015 по същото дело , с което са били наложени привременни мерки по чл.642 ТЗ.
В касационната жалба се навеждат оплаквания за противоречие с материалния закон и необоснованост.
В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване се сочи, че са налице предпоставките по чл.280 ал.1,т.3 ГПК.
От страна на ответниците по КЖ „Булгарком Кранова Техника” ЕООД, „Българо-американска кредитна банка” АД и „ПИРИНЕА ХОЛИДЕЙС”ЕООД не са депозирани писмени отговори.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и цената на иска е над 20 000 лева намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.
За да постанови обжалваното решение, с което е отменено първоинстанционното решение №1934/27.11.2015 г. по т.д./н/ №3321/2010 г. на СГС,ТО, с което съдът по несъстоятелността е прекратил на основание чл. 735 ал.1, т.2 ТЗ производството по несъстоятелност на „ПИРИНЕА ХОЛИДЕЙС”ЕООД, ЕИК [ЕГН] и е постановил заличаване на дружеството в ТР на основание чл.735 ал.2 ТЗ, съдът се е позовал на действието за заварени случаи на нормата в разпоредба на чл.735 ал.2 , предл.второ ТЗ/ДВ бр.105/16/, която изрично възпрепятства прекратяването на основание чл.735 ал.1 ТЗ на производството по несъстоятелност в случаите, когато длъжникът е страна по висящо съдебно производство. Наред с това основание е обсъдено и обстоятелството, че по делото са налице данни за останало неосребрено имущество от масата на несъстоятелността-вещи и търговска марка, за което няма данни да е с незначителна стойност, съгласно чл.734 ал.3 ТЗ и като такова да е предоставено на длъжника по решение на заключителното събрание на кредиторите, нито е установено същото да е непродаваемо по смисъла на чл.733 ал.1 ТЗ. С оглед последното е направен извод, че не е налице изчерпването на масата на несъстоятелността като основание за прекратяване на производството по несъстоятелност, съгласно чл.735 ал.1,т.2 ГПК.
В изложение на основанията за допускане до касационно обжалване от страна на касатора се сочат като правни въпроси от значение за изхода по спора, а именно: за това, дали в обхвата на чл.735 ал.2 ТЗ като налично висящо съдебно производство- пречка за прекратяване на производството по несъстоятелността срещу длъжника, следва да се разбира и висящо производство пред ЧСИ по чл.18 ал.4 ЗЧСИ, както и за чия е доказателствената тежест за доказване характера на останалото имущество/реално или абстрактно/.
Така формулираният първи въпрос сам по себе си не е единствено обусловил произнасянето на въззивния съд, тъй като последният е изложил наред и независимо от изложените съображения по него и липсата на осъществен фактически състав за прекратяване на производството по несъстоятелност по чл.735 ал.1,т.2 ГПК-данни за налично имущество, за което няма данни да е с незначителна стойност, съгласно чл.734 ал.3 ТЗ и като такова да е предоставено на длъжника по решение на заключителното събрание на кредиторите, нито е установено същото да е непродаваемо по смисъла на чл.733 ал.1 ТЗ. Следователно този въпрос сам по себе си не е от значение за изхода по спора и по него не следва да се допуска касацционно обжалване-така т.1 от ТР№1/2009 на ОСГТК.
Вторият въпрос не е коректно формулиран, с оглед съществуващата правна уредба, доколкото в последната липсва разделение и дефиниране на имуществото от масата на несъстоятелността на „реално” и на „абстрактно”. В този смисъл на този въпрос не може да се даде и правен отговор, тълкувайки се конкретна правна разпоредба с цел да се приложи съдържащата се в нея правна норма.
Решението в частта, с която е отменено определение № 7455/03.12.2015 по същото дело , с което са били наложени привременни мерки по чл.642 ТЗ от съда по несъстоятелността за периода до влизане в сила на решението по чл.735 ал.1 ТЗ, съответно до неговата отмяна не следва да се допуска самостоятелно до касационно обжалване, при положение,че въззивното решение за отмяна на самото решение по чл.735 ал.1 ТЗ не се допуска до такова обжалване.

Водим от изложеното настоящият състав на ВКС, Второ т.о. на ТК счита, че не е налице основание за допускане до касация, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение №1989 от 25.08.2017. постановено от САС,5 с-в по т.д. №3633/16., с което е отменено първоинстанционното решение №1934/27.11.2015 г. по т.д./н/ №3321/2010 г. на СГС,ТО, с което съдът по несъстоятелността е прекратил на основание чл. 735 ал.1, т.2 ТЗ производството по несъстоятелност на „ПИРИНЕА ХОЛИДЕЙС”ЕООД, ЕИК [ЕГН] и е постановил заличаване на дружеството в ТР на основание чл.735 ал.3/предишна ал.2/ ТЗ и определение № 7455/03.12.2015 по същото дело , с което са били наложени привременни мерки по чл.642 ТЗ
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *