Определение №666 от 41423 по гр. дело №1221/1221 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 666

С. 29.05.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 21 май две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

разгледа докладваното от съдията Ц. Г.
дело № 1221/2013 година

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Е. Т. Л. от [населено място], обл. П., подадена от процесуалния му представител адв. Е. Р., срещу въззивното решение на Плевенския окръжен съд, № 514 от 23.11.2012г. по в.гр.д. № 900/2012г., с което е потвърдено решението на Районен съд [населено място], № 97 от 20.08.2012г. по гр.д. № 190/2012г., с което са отхвърлени предявените от Е. Т. Л. против Б. [фирма] [населено място] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ.
Ответникът по касация Б. [фирма] [населено място] в представения от пълномощника ст. юрисконсулт Я. Л. отговор моли да не се допусне касационно обжалване на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на трето г.о. намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване съдебно решение и е процесуално допустима.
За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение ВКС съобрази следното:
За да отхвърли предявените от Е. Т. Л. против Б. [фирма] искове по чл. 344, ал. 1, т. 1-3 КТ въззивният съд е приел, че в дружеството е извършено реално съкращаване на щата за заеманата от касатора длъжност „ръководител движение, ръководител смяна” с премахване на една щатна бройка, и е извършен законосъобразен подбор. Подборът е осъществен чрез сравняване на всички /10бр./ служители, изпълнявали длъжността „ръководител движение, ръководител смяна” на гара Л. и гара П. по критериите по чл. 329, ал. 1 КТ. Въз основа на показанията на св. И. и Р., които са участници в комисията по подбора, е приел за установено, че комисията е подложила на обсъждане наличните данни и впечатления на отделни членове за работата на всеки от включените в подбора служители и съобразявайки зададените критерии за оценка е дала конкретна фактическа оценка и е определила броя точки по отделните показатели. Приел е, че преценката на съда относно законосъобразността на извършения подбор се осъществява въз основа данните по делото като следва да се съобрази били ли са включени в него всички необходими участници, приложени ли са законовите критерии по чл. 329, ал. 1 КТ, налице ли е обективно съответствие на дадената оценка по отделните показатели на обективно проявените от работника или служителя професионални качества и квалификация с оглед възложената му работа. В настоящия случай въз основа на събраните по делото доказателства може да се направи категоричен извод, че изброените по-горе условия са изпълнени, с оглед на което извършеният подбор е законосъобразен.
В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторът Е. Л. моли да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК поради противоречие на ТР № 3/16.01.2012г. ОСГК на ВКС. Излага доводи, че неправилно съдът е игнорирал показанията на част от свидетелите, които не са участвали в комисията по подбора. На следващо място моли съдът да се произнесе на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК относно това, че „липсва реално съкращаване на щата на длъжността, от която се уволнява даден работник, щом след това съкращаване в дадената структура продължат да работят на същата длъжност толкова работници, колкото и преди съкращаването, и това е достатъчно основание да се приеме уволнението за незаконно”. Въпросът е поставен във връзка с данните по делото, че за известен период от време на гара Л. е бил командирован служител на длъжност „ръководител движение, ръководител смяна” от гара П.. Прилага съдебна практика – решение № 65/2010г. ІV г.о. ВКС и решение № 24/2010г. І г.о. ВКС /с които е прието, че съдебното решение следва да бъде постановено въз основа на всички събрани по делото доказателства след тяхната съвкупна преценка, а ако някое от тях се приема за недостоверно, съдът следва да изложи мотиви за това/ и ТР № 3/2012г. ОСГК на ВКС.
ВКС намира, че не е налице твърдяното противоречие на въззивното решение с ТР № 3/12г. ОСГК на ВКС. В съответствие с Тълкувателното решение въз основа на показанията на свидетелите, които имат впечатления от работата на всички включени в подбора лица, съдът е приел за обективна оценката на комисията на всеки от тях. Съдът не е възприел показанията на други двама свидетели /които имат преки наблюдения върху работата на ищеца, но не и на всички останали участвали в подбора лица/, но е изложил съображения за това. Обсъждането на събраните по делото доказателства не е основание за допускане на касационно обжалване, съгласно приетото в т. 1 на ТР № 1/2009г. ОСГТК на ВКС относно съдържанието на материалноправния или процесуалноправния въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК.
М. въпрос налице ли е реално съкращаване на щата при положение, че на премахнатата длъжност е бил командирован служител от друго звено или поделение на работодателя, не е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, поради наличието на многобройна и непротиворечива съдебна практика по въпроса кога съкращаването на щата е реално и кога фиктивно. Съкращаването на щата е реално когато се премахва една от няколко щатни бройки за длъжността или изобщо се премахва трудовата функция като съществено съдържание на отделна длъжност. Това обаче не ограничава работодателя да наеме външен за предприятието изпълнител на тази работа или да командирова от друго свое звено работници и служители при производствена необходимост.
По изложените съображения Върховният касационен съд намира, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното решение на Плевенския окръжен съд. Водим от горното ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Плевенския окръжен съд, № 514 от 23.11.2012г. по в.гр.д. № 900/2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар