Определение №670 от 41199 по ч.пр. дело №590/590 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 670

С. 17.10.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на 9 октомври две хиляди и дванадесета година в състав:
Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 590/2012г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 във вр. ал. 1, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. Г. В. от [населено място], срещу определение № 1440 от 21.06.2012г. по в.гр.д. № 45/2012г. на Благоевградския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на В. Г. В. за предоставяне на правна помощ за изготвяне на касационна жалба против постановеното по същото дело въззивно решение № 165 от 08.05.2012г.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване съгласно чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК и е процесуално допустима съгласно чл. 274, ал. 2, предл. първо във вр. чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна поради следните съображения:
За да остави без уважение молбата на В. Г. В. за предоставяне на правна помощ за изготвяне на касационна жалба против постановеното по същото дело въззивно решение, съдът е приел, че молителят не е представил доказателства за твърдяното влошаване на финансовото си състояние. Освен това въз основа на данните по делото е приел, че през периода 2005-2008г. В. е извършил разпоредителни сделки с притежавано недвижимо имущество, от което е получил доходи, надарили са заедно със съпругата си едно от децата си със собствения си недвижим имот, притежават и други имоти и моторни превозни средства. Позовал се е също и на разпоредбата на чл. 24, т. 2, пр. първо ЗПП предвид решенията на двете съдебни инстанции.
Частният жалбоподател излага оплаквания за материална незаконосъобразност и необоснованост на съдебния акт. Представя удостоверение за сключен граждански брак, две удостоверения за раждане на децата от брака, служебна бележка от Агенцията по заетостта за съпругата си А. В. и удостоверение за доходите си от трудово възнаграждение.
Определението е правилно.
Съдът предоставя правна помощ на страната, която няма средства да заплати адвокатско възнаграждение, като преценката за това се извършва въз основа на данни за доходите, семейното положение и здравословно състояние, трудовата заетост, възрастта и имущественото състояние, удостоверено с декларация, съгласно изискването на чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за правната помощ. В случая нито пред въззивния съд, нито пред настоящата инстанция е представена декларация за имущественото състояние на молителя. Приложената по в. ч. гр. д. № 559/2011г. на Благоевградския окръжен съд /по повод искане за освобождаване от държавна такса/ декларация, освен, че не е актуална, не съдържа данни за имущественото състояние на семейството, нито изявление по чл. 313, ал. 1 НК. Правилно при тези данни въззивният съд е приел, че не е доказана липсата на средства за заплащане на адвокатско възнаграждение.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1440 от 21.06.2012г. по в.гр.д. № 45/2012г. на Благоевградския окръжен съд, с което е оставена без уважение молбата на В. Г. В. от [населено място] за предоставяне на правна помощ за изготвяне на касационна жалба против постановеното по същото дело въззивно решение № 165 от 08.05.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове:

Оценете статията

Вашият коментар