Определение №670 от 42348 по ч.пр. дело №5690/5690 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 670

гр. София, 10.12. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, в състав:

П.: Ценка Георгиева
Членове: Илияна Папазова
Майя Русева

като изслуша докладваното от съдия Ц. Г. ч. гр. д. № 5690/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на И. М. Х., В. И. Й., А. И. Й., М. Т. Г., К. И. Г., Т. Й., Б., А. А. П., Д. Н. Ханджийска, И. Н. И., Ю. М. Т., А. М. Т., Д. М. Т., П. М. Т., И. Й. С., П. К. Т., К. С. Й. и С. С. Й., подадена от пълномощника им адв. К. Б., против определение № 201 от 15.06.2015 г., постановено по гр. д. № 1895/2015 г. на ВКС, I – во ГО, с което е оставена без разглеждане касационната им жалба против въззивно решение № 563 от 28.11.2014г. по гр. д. № 708/2014г. на Пернишки окръжен съд.
В частната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното определение и се иска отмяната му. Навеждат се доводи, че предходният състав на ВКС е следвало да допусне разглеждане на касационната жалба по същество с оглед последната редакция на ГПК /ДВ., бр. 50 от 2015 г./
Ответниците по жалбата В. С. Б., Ж. С. И., Д. Й. В. и С. Й. Х. не са подали отговор в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт съгласно чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК, поради което е процесуално допустима.
За да се произнесе по същество на частната жалба ВКС съобрази следното:
За да остави касационната жалба без разглеждане ВКС, І г.о., е приел, че съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК /ДВ бр. 100/21.12.2010г/. въззивното решение не подлежи на касационно обжалване. Предмет на предявеният иск за собственост към момента на образуване на ТКЗС са земеделски имоти, данъчната оценка на всеки от които, а и общо, е под 5 000 лв., видно от приложеното по делото удостоверение на [община].
Определението е правилно.
Съгласно § 14 ПЗР на Закона за изменение и допълнение на ГПК /ДВ., бр. 50 от 2015 г./ подадените преди влизането на този закон в сила касационни жалби се разглеждат при досегашните условия и ред. В случая касационната жалба е подадена на 14.01.2015 г., т. е. преди изменението на ГПК по ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г., поради което приложение ще намери старата редакция на чл. 280, ал. 2 ГПК, съгласно която не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. за граждански дела. Съгласно правилото на чл. 69, ал. 1, т. 2 ГПК по искове за собственост и други вещни права върху имот, размерът на цената на иска е данъчната оценка на имота, а ако няма такава – пазарната цена на вещното право. Предмет на предявеният иск за собственост към момента на образуване на ТКЗС са земеделски имоти, данъчната оценка на всеки от които е под 5 000 лв., видно от удостоверение № 13/М. – 917 – 1 от 27.06.2013г. на [община], приложено на л. 11 по ч. гр. д. № 565/2013г. на Пернишки окръжен съд. Предвид изложеното правилно касационната жалба е оставена без разглеждане.
Водим от горното Върховният касационен съд, трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 201 от 15.06.2015 г., постановено по гр. д. № 1895/2015 г. на ВКС, I г.о.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

П.:

Членове:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
rehber